Haruwa nano hanaga yurete ita
Anokorono kaasan no ega o ni aitaina
Natsuwa kazokushite unieteta
Lyakahiku toosan no senakawa hirokata
Furussatowa furussatowa
Fubono nioiga suruyo
Ano hitono ano tomono
Omoide u utaoou

Akiwa inakonimo aka tombo
Hatsukoino ano hitono
Wakareta yamano eki
Fuyuwa shinshinto yukigafuru
Shizukessani namida oki
Kokoro o yassumetai
Furussatowa furussatowa
Fubono nioiga suruyo
Ano hitono ano tomono
Omoide u utaoou

Vídeo incorreto?