Byœ mnie nigdy wiêcej nie zapyta³ o czym jest ta p³yta
Byœ mnie nigdy wiêcej nie zapyta³ o czym jest ta p³yta
Byœ mnie nigdy wiêcej nie zapyta³ o czym jest ta p³yta
Byœ mnie nigdy wiêcej nie zapyta³ o czym jest ta p³yta

Nie powiem Ci s³uchaczu tego jaki nie jestem
Pod byle pretekstem nie bêdê siê t³umaczy³
Rychu wie ile znaczy, sam dla siebie ta muzyka
Opowiada Rychu Peja, jaki jest o tym ta p³yta
Byœ mnie wiêcej nie pyta³, czego nie wiesz to pos³uchaj
Bo ka¿da minuta nowe wnioski ci nasuwa
Rychu siê postara ¿eby gra³a dobra nuta
Jak domowe ¿arcie konsumujesz to w³aœnie
Ale fakt jest na fakcie, faktem poczuj to sprawdŸ mnie
76.09.17. ju¿ znasz mnie, porodówka na polnej
Potem raz szybciej raz wolniej
Up³ywa³ czas swobodniej, dziecko wojny niepokorny
Nie lubi³o zbytnio ludzi tak jak swego imienia
I ksywy co wzbudza³a w tamtych czasach salwy œmiechu
Szybko do mnie przyros³a, wiesz ksywa jak to ksywa
Ryszard A. pseudo Peja, tak to ja, tak siê nazywam
O co chcesz spytaæ, co chcesz wiedzieæ jak to by³o?
Siê ¿y³o, dorasta³o, siê broi³o, trochê pi³o
Dzieciñstwo siê skoñczy³o, czas podwórka, podstawówka
Nim siê cz³owiek obejrza³ a tu Rychu ogólniak
Z marzeniami o studiach, one brutalnie przerwane
Przez ¿yciowy zamêt, czas zarabiaæ, pieprzyæ lament
1993 czasy nie zapomniane
Keos Gangster w radiu premierowa opcja
Defu mego ojca, szalona by³a postaæ
Czasy gdy moja ex by³a niestety next
Jeden mi³osny tekst dedykuje tej kobiecie
Kto ma wiedzieæ to wie, pogubi³a siê na œwiecie
Teraz wie, ¿e ten czas sprzyja³ kiedy przepita szyja
Szalony sk³ad tworzy³a, pad³a nazwa slums attack
Demówki na piratach, na ulicach i w chatach
W czasy czarnego afgana, gdy brat os³ania³ brata
Pierwsze próby z rapem jego rejestrowania
Pierwsze próby z rapem jego rejestrowania

Byœ mnie nigdy wiêcej nie zapyta³ o czym jest ta p³yta
Byœ mnie nigdy wiêcej nie zapyta³ o czym jest ta p³yta
Byœ mnie nigdy wiêcej nie zapyta³ o czym jest ta p³yta
Byœ mnie nigdy wiêcej nie zapyta³ o czym jest ta p³yta
Byœ mnie nigdy wiêcej nie zapyta³ o czym jest ta p³yta
Byœ mnie nigdy wiêcej nie zapyta³ o czym jest ta p³yta
Byœ mnie nigdy wiêcej nie zapyta³ o czym jest ta p³yta
Byœ mnie nigdy wiêcej nie zapyta³ o czym jest ta p³yta