Ca³y ten rap, pytasz jak to robiê jak, jak...

Czy mam siê wyt³umaczyæ z tego, ¿e kocham muzykê?
¯e po³owê mego ¿ycia poœwiêci³em na klasykê?
¯e w swej konsekwencji odnalaz³em w³asne szczêœcie?
¯e robiê to, co kocham?
¯e w ¿yciu znam swe miejsce?
¯e mam w ¿yciu zajêcie, które daje perspektywy?
¯e kiedyœ by³em martwym poet¹, teraz ¿ywym?
¯e w rapie nic na niby, ¿e to nie s¹ ¿adne zgrywy?
¯e drga z nerwów powieka, po której ³za mi œcieka?
¯e na ziomków powrót czekam, samych czeluœci piek³a?
¯e rap mnie wci¹¿ urzeka, ¿e po nocach mi siê œni?
Jak nagrywam w D & D , ¿ebym chcia³ ulepszyæ styl, styl
¯ebym mia³ takie bity, jak Showie z NAG?
Czy na pewno mówiê prawdê, bo ka¿dy raper k³amie?
Czy wypowiedziane zdanie jest opisem z ¿ycia wziêtym?
Bo w rapie s¹ przekrêty, narkotyki i patenty,
na to, ¿eby ten œwiat by³ bardziej przystêpny.
Znacznie lepszy, bardziej znoœny, dlaczego raper sproœny.
To ja Peja obsceniczny, dlaczego niezbyt œliczny?
Nie czas na próbne zdjêcia bo w rapie nic nie zagrasz,
bo rap chce graæ bez ksiêcia, czy muszê siê t³umaczyæ
z jedynego zajêcia, w jakim naprawdê siê sprawdzam?
Dlaczego ³akiem wzgardzam, przypadkowym rapem rzygam?
Polsko, dziwnykraju wybacz, nie bêdê siê t³umaczy³,
z tego, ¿e jestem, ¿e ¿yjê, ¿e swoje ju¿ zrobi³em.
Onomatopeja, jeszcze siê trochê wysilê,
i nie jest mi przykro, ¿e Ci siê nie t³umaczy³em...

Ref.: (x2)
Chcesz rapu - znaczy mego gadania?
Znasz mnie? Znasz odpowiedzi na pytania?
Chcesz mnie - z³apaæ i pognêbiæ?
Znasz rap? To znajdziesz œrodki i patenty

Dlaczego data [?], czemu w tekstach progresja,
w ¿yciu brutalnoœæ, agresja, na rynku recesja.
Na wokalach kompresja, czemu p³yty siê krêc¹?
I czy DJ ich nie psuje, kiedy tak nimi scretch'uje?
Przecie¿ ig³¹ je rysuje, przecie¿ to nie jest muzyka!
Rap to dno, nie damy rady.
Czemu w bit maszynie pady?
Czemu wci¹¿ d¹¿ê do zwady i nie lubiê prezydenta?
Czemu w Polsce smutno w Œwiêta, czemu Bush wojnê rozpêta³?
Czemu serial z importu, na specjalne zamówienie?
Dlaczego mój rap w cenie, czy potrzebne mi korzenie?
Czy mam s³uszne przeœwiadczenie,
¿e ma wartoœæ to, co robiê?
Czy na rapie coœ zarobiê? Przecie¿ po to tylko robiê...
Tak jak ka¿dy hip hopowiec, takie zdanie macie o mnie,
Wy co nie wierzycie i marzycie, ¿e ju¿ po mnie.
Ja wybieram sznury, nie diamenty jak te szczury,
które tañcuj¹ przy kopie, rapie do tego nie zrobiê.
Za nie pope³nion¹ zbrodniê, chcia³byœ oskar¿yæ melodiê,
która obali teoriê, wszystkich têpych oponentów.
R-A-P to ja, rap starego kontynentu,
przy mnie doznasz oczyszczenia, rap to jeden z elementów,
którym w³adam biegle, którym tu w³adam przebiegle.
Twórcza forma ekspresji, z nim po³amiê wszystkie szczeble
Twej w¹tpliwej kariery, to rap od Rycha - Peji.
Dziœ pogr¹¿am ignorantów tylko po to, by wiedzieli,
¿e ich s³owa nic nie znacz¹, gdy ktoœ siê samego ceni...

Ref.: (x2)
Chcesz rapu - znaczy mego gadania?
Znasz mnie? Znasz odpowiedzi na pytania?
Chcesz mnie - z³apaæ i pognêbiæ?
Znasz rap? To znajdziesz œrodki i patenty

Ca³y ten rap, nowa czêœæ, nowa seria...
Pytasz jak to robiê, po co?...
Gadam jak dyktuje serce, przy tym r¹k sobie nie poc¹c...

Vídeo incorreto?