Znasz mnie lepiej ni¿ ja siebie?
widzia³eœ mnie na glebie?
znasz upadek i cierpienie?
znasz ka¿de wydarzenie?
które mia³o wp³yw na mnie?
znasz mnie lepiej ni¿ ja klaunie? [k³amiesz]
chcesz by twa wyobraŸnia mog³a cie oszukaæ
znaæ P to sztuka wystarczy P pos³uchaæ
przeczytaæ jeden wywiad porozmawiaæ prywatnie
P nie chce siê zwierzaæ
a to kurwa nie ³adnie
P nie robi uczciwie
P bankowo nadal kradnie
nie wa¿ne ¿e robota jest trudna
nie ogarnê:
tego wszystkiego naraz
nie wyrobie sie zaraz
nie lubisz bakterii
no mnie nie znasz nie od dzisiaj
wiem ¿e w tobie Rychu Peja nie znajdzie kibica
jak mnie to nie zachwyca
œmiesz¹ teorie mêtu
ty znasz Rycha Pejê
ju¿ na samym wyjœciu
ma byæ struty bo zarzuty
które padn¹ s¹ prawd¹
gadaj zdrów wiem kim jestem
wiêc z³oczyñcy odpadn¹
za dobrze nie ¿ycze
[wypierdalaj] nie krzycze
spokojnie na tym bicie
ze s³owami w zeszycie
opowiadam jak widzicie
Rycha Pejê ja sie smieje
w niekorzystnym œwietle
stawiaæ chc¹ poryte dekle
¿al ci dupê œciska
tylko na tym znasz siê biegle
wbijaæ szpilki
g³odne wilki
chc¹ce po¿reæ Okulskiego
weŸ [odpierdol] sie od niego
a nie bêdzie boju tego...
nie bêdzie boju tego..

Ref.:
Co ciê boli
czy a¿ tak ciê to boli
¿e Rychu Peja ma szanse
dziœ uczciwie zarobiæ?
przyjemne z po¿ytecznym
pasja ¿yciowa rap
ja za ciebie nic nie zrobiê
a ty dziobem k³ap k³ap
nie robie tego dla
zawistnych Polaków
zacznij zmieniaæ swoje ¿ycie
jak nie chcesz ¿reæ och³apów
zrób coœ! s³yszysz? zacznij ¿yæ w³asnym ¿yciem
k³apnij jeszcze raz us³yszysz o tym na p³ycie
[Hej! Wy! My! Oni!]
[Co was Boli co was co was boli!]

Zauwa¿asz sprzeda¿ p³yt
nie widzisz potu na skroni
widzisz w ko³o wielu ludzi
P sam siê musi chroniæ
sam siê musi broniæ
sam muzykê robiæ
nikomu siê nie ¿aliæ
tylko dbaæ o swój interes
a czy wiesz ¿e rap nim nie jest?
nie wiesz przecie¿ znasz mnie
spytaj czego nie s³ysza³em
znajdŸ tak¹ p³ytê
znam ca³¹ klasykê
zbyt d³ugo w tym siedzê
ty z mamusi¹ przy obiedzie
a ja w sklepie hajs ostatni
na orygina³ CD'ek
kup dodatni
œmiejesz siê zgadnij
kto siê bêdzie œmia³ ostatni
œmiejesz siê zgadnij
œmiejesz siê zgadnij
gdzie prawdziwi s³uchacze
te twardziel co masz pod mask¹?
[odjeba³] ci g¹ga
jak planet edzia z drask¹
dla wspólnych rymów z gwiazdk¹
ku uciesze ich lasek
ka¿da z nich z bajecznym trunkiem
zgrabn¹ nó¿k¹ na obcasie
weŸmiesz kasê szczerzysz zêby
kocha Peji siê wdziêczy
chcecie dupeczki bym waszych funk'ow wyrêczy³
pozdrawiam kozaków
na majkach niszcz¹cych ³achów
zniechêcajmy ich do rapu
zniechêcajmy.. zniechêcajmy...
wtedy jeszcze bardziej bêd¹ nienawidziæ
tych wszystkich którym siê uda³o przebiæ
lirycznie robi¹ wszystkich
chcesz siê wybiæ dla korzyœci?
jesteœ bez szans
bez styl ma ten sam
nie zbiedniej jak Greg. Najs
nie wiesz kto to taki?
no to nie rób se jaj
za brak podstawowej wiedzy
weŸmiesz szajs a nie hajs
bo to Rycha postulat
nie ma siê co rozczulaæ
jak z paktu G. Swayze zapuszkowa³ D¿arura
jak z paktu G. Swayze zapuszkowa³ D¿arura

Ref.:
Co ciê boli
czy a¿ tak ciê to boli
¿e Rychu Peja ma szanse
dziœ uczciwie zarobiæ?
przyjemne z po¿ytecznym
pasja ¿yciowa rap
ja za ciebie nic nie zrobiê
a ty dziobem k³ap k³ap
nie robie tego dla
zawistnych Polaków
zacznij zmieniaæ swoje ¿ycie
jak nie chcesz ¿reæ och³apów
zrób coœ! s³yszysz? zacznij ¿yæ w³asnym ¿yciem
k³apnij jeszcze raz us³yszysz o tym na p³ycie
[Hej! Ty! Wy! Oni!]
[Co was Boli co was co was boli!]

Vídeo incorreto?