Wszystko przemija odchodzi w zapomnienie mo¿liwe ¿e te
rymy strac¹ te¿ sens i znaczenie czas wszystko
ucieka i nasz siê pewnie skoñczy wiêc spróbujê
opowiedzieæ o tym co nas wszystkich ³¹czy sekundy
minuty godziny i dni bezpowrotnie spod
kontroli i moja labrei nie mo¿na nic zrobiæ by ten
czas jakoœ odzyskaæ ja mogê przestaæ myœleæ ¿e wskazówka
siê przemieszcza oddala nie cofa tylko szybko rwie do
przodu nie mogê siê pogodziæ z tym uczuciem zawodu
jakiego pytasz przecie¿ nic siê nie dzieje czas
kradnie nam ¿ycie a ty masz jeszcze nadzieje na
zdobycie czegokolwiek na dotarcie do koñca w tak
bardzo krótkim czasie jedna chwila ciê
wynios³a i to na razie wszystko tylko ¿eby to nie
by³o nie prys³o nie pêk³o i …na pó³ jak ziarenko
które szybko zasadzi³eœ i czekasz na profity bity
s¹dowe i myœli swobodne szybko przelatuj¹ jak ten
czas ulatuj¹ k³uj¹ w oczy do z³udzenia s¹
podobne jak marzenia jak pragnienia jak spotkania
przygodne ³agodne jest zjawisko które siê w³aœnie
zrodzi³o bez jednego strza³u z nik¹d wszystkie
chmury przepêdzi³o ale czas nadal ucieka kradnie
chwile upragnione spe³nione zosta³o to co
docenione ostatecznie jednak nie zosta³o
wyniesione to zosta³o w podziemiu podzieli³o w oka
mgnieniu na wrogów sympatyków sceptyków zwolenników
móg³bym tu wyliczaæ odbiorców bez liku lecz na to nie
pora i nieodpowiedni czas choæ chcê byæ wci¹¿ na
topie i nie mówiæ nigdy pas to w³aœnie
teraz w tej odpowiedniej chwili zarzucam szybko
refren kochani moi mili

Czas przemija czas przemija odchodzi w zapomnienie ka¿da upragniona chwila (x4)

Na moim naro¿niku siê nadal nic nie zmienia ju¿
nie ma mnie tutaj ju¿ nie ma tu ju¿ mego cienia
czas ale tu jakby siê zatrzyma³ choæ zniszczona
okolica to zachowa³ siê glina który jest nie do
zniesienia który nas tu wszystkich trzyma wypuszcza
nie pociesza nie rozpieszcza i nie wzrusza nie spieszy
nie cieszy nie pomaga nic ulepszyæ robiê co chcê a ¿e
ciebie nie staæ nie to weŸ to zaakceptuj i puœæ do
przodu mnie nie blokuj nie toruj nie rozpuszczaj
brzydkich plotów gotów jestem wszystkiemu stawiæ
czo³a zapobiec wszystkim sporom narastaj¹cym
dooko³a to i tak nie powstrzymam nadchodz¹cych
zmian bo ten czas szybko przemija coraz mniej ¿ycia
mam i wierzcie mi ludzie nie wytrzymam tego
d³u¿ej ze stracon¹ ka¿d¹ chwil¹ czujê siê jeszcze
gorzej i nie mogê nic powiedzieæ i nie mogê siê
dowiedzieæ czy osi¹gnê to co chcê czy mo¿e zrobiê
coœ Ÿle wypadnê z obiegu i wykoñczê siê bo ¿yjê
chwil¹ nie poddajê siê schematom ratujê wci¹¿ mikrofon
nie zadaje siê ze szmat¹ i dla was dziœ w³aœnie
prezentujê swój styl szybko w poœpiechu b nie
straciæ cennych chwil i nawet jeœli teraz niczego
nie dokonam to wiem ¿e próbowa³em i spokojnie sobie
skonam wiêc wychodzê na ulicê by obwieœciæ
tajemnicê by przybiæ z wami pi¹tkê by wspomóc
okolicê dzielnicê ukochan¹ m¹ ulicê na której siê
wci¹¿ chowam któr¹ na co dzieñ widzê pustka
dooko³a szarzyzna ludzka masa alkoholem wspomagana
popêkane mury czasu odciœniête piêtno piêkno
tutaj to pojêcie abstrakcyjne tutaj wszystko dooko³a
jest jakieœ dziwne pokrêcone pokrzywione
czarno-bia³e i matowe nie mo¿na powiedzieæ ¿eby
by³o to cudowne jest jak jest ale tu siê nic nie
zmienia te same ryje w bramach takie same
wspomnienia uniesienia prze¿ycia sytuacje i libacje
naprawdê mówiê prawdê ka¿dy przyzna mi tu racjê chocia¿
czas nam ucieka chocia¿ czas nam ulatuje tutaj
nic siê nie zmienia ka¿dy ¿ycie swe marnuje

Czas przemija czas przemija odchodzi w zapomnienie ka¿da upragniona chwila (x4)

Vídeo incorreto?