Yo! lanca twoja sprzêtowa jest pierwszej czystoœci
wyjmujesz, podajesz, przy tym mruczysz "ma³a possij"
ona siê wzbrania, stroi fochy-tym ciê z³oœci
w poczuciu bezsilnoœci nie pomo¿e text litoœci
naprê¿ony falus tak sterczy w bezczynnoœci
lepiej kontaktuj¹c s³ysz¹c text o zale¿noœci
a wiêc p³acisz takiej dziwce jesteœ teraz w siódmym niebie
dotknij gdzie chcesz-po raz drugi cie wyjebie
lirycznie mo¿esz tañczyæ-to co robisz mnie nie rusza
pytasz po co to nagrywam? bo kurwo nie mam wyczucia
materialna dziwka która chcia³aby pouczaæ
przy lepszej okazji nogi na plecy zarzucaæ
o ka¿dy prezent godzinami siê wyk³ucaæ
¿eby skurwiæ siê na koniec za drobniaki. chcesz pos³uchaæ?!
s³uchaj otrzyj pyska ka¿dy wokó³ g³osy tryska
trzecioligowa artystka z wyjechan¹ reputacj¹
chwali siê tak ciasn¹ szpark¹
w ni¹ to extra jest ruchanko
siemanko niez³e wdzianko zarobione na stojaka
wyjebana w dupe bez uprzedzeñ-niez³a draka
ty mówisz kto jak kto, ale ja nie jestem taka
a wieczorem targa za szejka i bigmaka
byle tylko ktoœ nie przyci¹³ chowasz g³owê w jego nogach
a nad g³ow¹ dynda ci choinka zapachowa
lekcja francuskiego, bardzo dobra jest wymowa
rano siê budzisz, wersja "bóstwo" i od nowa
najchêtniej byœ by³a jak opona zapasowa
"pozwól mi pojechaæ z tob¹, przecie¿ umiem siê zachowaæ"
boisz siê przestaæ, bo nie bêd¹ cie szanowaæ
i tak nie bêd¹ wiem jak z tob¹ postêpowaæ
nie zamierzasz siê zmieniaæ to nie bêd¹ ciê doceniaæ
dotknij gdzie chcesz skoñcz na drobne siê rozmieniaæ
dotknij gdzie chcesz skoñcz na drobne siê rozmieniaæ

A wiêc poczuj kocie ruchy
dziwko poczuj kocie ruchy
dotkniej gdzie chcesz, razy 2 chcê twej zguby
wa¿ne ¿e jest grzeszna wtedy opcja jest bajeczna
materialna dziwka to zabawa niebezpieczna (x2)

a ty czujesz te ruchy
te kocie ³akocie
tylko o jedno ci chodzi w istocie
po³o¿yæ ³apê na kocim z³ocie
szlachetne kamienie-robisz to z czystym sumieniem
myœlisz ¿e nie wiem, po pierwszym spotkaniu ju¿ jestem pewien ¿e widzisz siê w nowej BeeMie 7
obcis³a, przykrótka bluzka
pasuje do wymarzonego wózka
inteligencji tyle, tyle co pustka tak mi przykro
z twojej strony to bardzo brzydko
ja ju¿ wiem wszystko: jesteœ pod³¹ materialn¹ dziwk¹ zwyk³¹
wiêc staraj siê ¿eby mi brykn¹³
budzisz ogiera, ogier-perwera
wkurwia mnie twoja damska kokietera
wyssiesz wszystko do zera
taka jest prawda szczera
¿ycie ogl¹dasz przez pryzmat wielkiej kapuchy
widzê te drobne paluchy,te kocie ruchy
gor¹cym spojrzeniem mruga
dotknij gdzie chcesz-ods³ona druga
nie wierzê w cuda-to siê nie uda
mo¿e byæ blond czara lub ruda
a ty jednej mi³oœci bezwzglêdnie szukasz
musisz pamiêtaæ ¿e ka¿da kobieta to judasz

a wiêc poczuj kocie ruchy.....

(dziwka, dziwka, ¿adna bambera
wiesz co we mnie drzemie, wci¹¿ podnosisz mi ciœnienie
wiesz o czym mówiê
to damski œwiat a wiêc jak
taki typ kureskiej razy masz od dzisiaj rarytasy) (x2)

Vídeo incorreto?