Psie nie psie ty co knujesz na przeciwko
beznamiêtna dziwko wypierdalaj ino szybko ;)
do mnie sie nie zblizaj! chcesz kopac dó³ podemn¹?
sam cie w nim zakopie, dziwko! badz tego pewn¹
to jedno.. sie przysadzisz jest wpierdol
chlopaki w gotowoœci me wariaty s¹ ze mn¹!
to tempo zbyt szybkie juz nie jeden sie wykonczy³
to po drugie jak list goñczy nie da ci szybkiego spocznij
w przekazie prostym wolnym byc ¿yæ po swojemu
w œwiecie pozbawionym regu³ zadbac o kazdy szczegó³
by nie straciæ czujnoœci ktoœ tu towar chcial ochrzciæ
jesli masz znajomoœci, wiêc se przytnie kalkuluje
do oko³a same szuje œmiecie dziwki huje
zmieñ swego dilera kiedy ten cie oszukuje
ten œwiat nam poszed³ na przod( ? ) wszystko to jest bez sensu
jak masz koke z dziewczyn¹ i nie uprawiaæ z ni¹ seksu
co dzieñ nara¿ony jestem na z³oœliwe plotki
przez te glupie idiotki - ze toksyczny, ¿e s³odki
z ¿yciem sie przeprosiæ po¿egnac ca³y syf
odbiæ od tych, dla których nic nie znaczysz
nie zatêsknisz za nimi, spróbuj a zobaczysz
nie zatêsknisz za nimi, spróbuj a zobaczysz
to ró¿nica znacz¹ca niech wszystkie kurwy zamilkn¹
jeœli zadasz sie z dziwk¹ te znajomoœæ skoñcz szybko!
jesteœ bandziorem szanuj wrogów w tym mieœcie
z nami nie wchodz w uk³ady w przypa³ ponieœ konsekwencje
nawet gdy rodzinie twej ³zy do oczu sie cisn¹
przenigdy nie wspó³pracuj z pierdolon¹ policj¹!

S³awny bardziej wa¿ny doceniony ma zdolnoœci
podziemne znajomoœci z przesz³oœci teraŸniejszoœci
poprowadz¹ w konsekwencji do sukcesów przysz³oœci
po stokroæ m¹dzejszy bogatszy duchowo mocny

Wczoraj m³ody gniewny, dziœ stary wilk przebieg³y
bogatszy o b³êdy, doœwiadczenia z ¿ycia wziête
przetrwaæ kolejn¹ z burz, zabraæ jej z rêki nó¿
no có¿ ona mo¿e pocz¹æ w tej sytuacji
czy odbierze mi ¿ycie w przyp³ywie desperacji
czy kolejny raz us³ysze 'Rysiek nie mia³eœ racji'
s³ysze, znów sie zachwyca³em jej wspania³ym cia³em
wszystkie te których pragn¹³em lecz nigdy ich nie mia³em
i kolejny dramat juz jest kalons vande rama( ? )
sytuacja pojebana przekminimy to do rana
posz³a przypudrowaæ nos w stylu Kate Moss
dla jej rodziny cios, gdy prawda wysz³a na jaw -
to, ¿e zamiast studiowaæ sie puszcza - co za jaja
to, ¿e utrzymuje j¹ przy forsie jeden pajac
ja nie musze sie wysilaæ to bankowo sie zdarzy
ona o tym nie marzy bo to dla niej jak odruch
to jak ognisty podmuch i znów z³o bierze góre
wszystkie te szmaty które kochaj¹ twoj¹ fure
zadzwoni³a ¿e nie przyjdzie bo musia³a byæ gdzie indziej
zapierdalala sie nie z Tob¹ na ósmym w windzie

S³awny bardziej wa¿ny s³awny? s³awny ?
s³awny bardziej wa¿ny doceniony ma zdolnoœci
podziemne znajomoœci z przesz³oœci teraŸniejszoœci
poprowadz¹ w konsekwencji do sukcesów przysz³oœci
po stokroæ m¹dzejszy bogatszy duchowo mocny

Pod ¿ywym dowodem na niezale¿noœæ twórcz¹
moge œmia³o spojrzeæ w lustro! chcesz? przytul mnie wybiurczo
mówie co myœle - za s³owa mnie nie z³apiesz
odmawiany przez s³uchacza nie do podwa¿enia pacierz
przys³owiowe NIC mia³em za czasów Wajcberga
teraz (?) , wspominam dawne chwile
czasy nie mi³e z których du¿o wynios³em
start z rapowym rzemios³em, hart ducha, pokora
nie jedna nocka chora, powód by mieæ do³a
to o tym jak przetrwaæ - twarda ¿ycia szko³a
ilu jest takich? mówi¹ ¿e liczy sie forsa
dla mnie setny numer sosa pod hat¹ nie stoi Porsh'ak
jaki ten œwiat ma³y to ten co mnie wyœmiewa³
przycio³em go z auta jak za Kuroniow¹ czeka³
los p³ata ludzi¹ figle nie czyñ drugiemu co tobie nie mi³e
bo za chwile mo¿esz sam zapotkaæ tyle( ? )
kandydaci do tronu - jak ugryŸæ 10 milionów?
myœl¹ o dorobku w ci¹gu jednego sezonu
wci¹¿ mamy fanów nasze ksywy zdobi¹ mury
jak depesze sie dorobie swojej w³asnej subkultury
trudno Ci byæ sob¹? na ludzi sie otwórz
wiem ¿e mo¿e to byæ dla Ciebie najd³u¿sza podró¿
robie to co kocham, mo¿e to jest moja wina
skurwysyny nam z³¹ rzecz¹ ja popijam ( ? )
zlutowany( ? ) na kwadracie zaczynam se rozkminiaæ
kto w rapie by³ od zawsze, kto pod temat sie podszywa
rap recydywa znów sie odzywa, znów to zrobi³em, nie potrafisz mnie zatrzymaæ
agresji wyraz czêsty, z ¿ycia niebezpieczne teksty
szaleniec dla którego znacznie up³yn¹³( ? ) wiek XX
powracam bo wzywaj¹ ludzkie sprawy, obowi¹zki
nie oderwiesz sie od ksi¹¿ki gdy autorem jest Szorstki
wci¹¿ z podniesion¹ gard¹! chcesz sprawdziæ moje saldo?
wynik wci¹¿ dodatni, skurwysyny mn¹ gardz¹..

S³awny bardziej wa¿ny doceniony ma zdolnoœci
podziemne znajomoœci z przesz³oœci teraŸniejszoœci
poprowadz¹ w konsekwencji do sukcesów przysz³oœci
po stokroæ m¹dzejszy bogatszy duchowo mocny

Vídeo incorreto?