Ci¹gle wymarzony m¹dry jak król Salomon
lecz to raczej niemo¿liwe zacieraj¹ ³apy chciwie
wydrz¹ wszystko co mo¿liwe obietnice fa³szywe
p³yn¹ z ka¿dej modnicy a najemni œmiertelnicy
ch³on¹ k³amstwa biernie za miliony cierpieñ
ja g³upcem nie bêdê spo³eczeñstwo biedne
rzuci w szybê ceg³ê gdy na chleb nie bêdzie
widzê coraz czêœciej ¿e to jest ju¿ blisko
rusz g³ow¹ i wyobraŸ sobie wszystko
wreœcie znika st¹d policja ka¿dy robi to co mo¿e
by przyw³aszczyæ sobie ile tylko mo¿e
pierwszy robi sklepy drugi fury trzeci wbija no¿e
w tych co kradli okraœæ przecie¿ mo¿e
pomyœl o tym sobie co by siê tu sta³o
prywatne w³asnoœci prawo istnieæ by przesta³o
ka¿dy by mia³ ma³o wiêcej bra³by œmia³o
tak by wygl¹da³o ale to nie wszystko
silny zbierze wiêcej ale postrza³ w rêce
zmieniæ mo¿e karte ¿ycie nic nie warte
istnieæ ju¿ nie bêdzie podzia³ klas spo³ecznych
zostan¹ silniejsi bardziej niebezpieczni
biedni i ubodzy ju¿ nie zejd¹ z drogi bogatym
i wszêdzie widzieæ mo¿na bêdzie
na pal nadziane urzêdy zasrane
wreszcie szary obywatel bêdzie mia³ szanse
rozliczyæ rz¹d za rz¹dowe niuanse

Ref.: [Fu]
Nadszed³ ten dzieñ zag³ady
w pierwszy stopieñ mówiê wprost
¿eby przepowiedzieæ wzrost
g³upoty ludzkiej los
nieodwracalny b³¹d
ostateczny s¹d
który zniesie plon
on to pali ziom

Nadszed³ ten dzieñ zag³ady
w pierwszy stopieñ mówiê wprost
¿eby przepowiedzieæ wzrost
g³upoty ludzkiej los
nieodwracalny b³¹d
ostateczny s¹d

[Peja]
Czterdziestu rozbójników karmi noc¹ Ali Baba
przeœladuje ¯yd Araba tak jak Chana solo Jabba
to by³a by zag³ada jak zes³a³ go Anio³ Pañski
kiedy miastem zaw³ada³ syn z emiratów pedalskich
nosi okulary co w Berlinie na taryfach
s¹ mafijnym priorytetem w naszych polskich szarych strefach
wiêcej dziewczyn na parkietach w na³o¿onych tapetach
symulacja na sprzeda¿ d³awisz siê w tanich podnietach
opcja s³owo wolny etat spo³eczeñstwa rozwój bieda
niema pracy nie ma chleba syndrom ludzkiej bezradnoœci
prêdzej ci po³ami¹ koœci ni¿ pozwol¹ tak spocznij
nikt nie zna tu litoœci chocia¿ ka¿dy chce wspó³czucia
komunikat co zak³óca odbiór na tych samych falach
patrz ten zdycha ten zachwala dla jednego tylko kara (kara)
co przekleñstwem siê zowie nie dostaniesz nic w ca³oœci
oddaj dzia³kê masz po³owê
tak do ciebie siê dobiorê apokaliptyczna misja
czarno wico wersa jaka wersa Polska skis³a
a rz¹dz¹ce krajem g³owy w chuja wal¹ a maksa
wymêczone spo³eczeñstwo jak mêczennika laksa
musi w koñcu siê zbuntowaæ musi zaprotestowaæ
bo dziœ nie bêdzie bajki o tym ¿e popyt przerost poda¿
chcesz byæ m¹dry siê poka¿ w moment rozszarpie ciê mot³och
butle z ognistym koktajlem wywo³aj¹ pop³och
Sodom Gomora zbli¿aj¹ca siê zag³ada
przepowiednie koniec œwiata nie nast¹pi poprawa
w wyœcigu o wszystko cz³owiek z³ama³ wszelkie prawa
spisane na kamiennych tablicach przykazania
ma³o kto przestrzega zasad rz¹dzi chciwoœæ i zdrada
cz³owiek niszczy bije zjada gwa³ci okrada
nic dziwnego ¿e siê zbli¿a ten dzieñ i ta zag³ada
¿e siê zbli¿a ten dzieñ ten dzieñ i ta zag³ada

Ref.: [Fu]
Nadszed³ ten dzieñ zag³ady
w pierwszy stopieñ mówiê wprost
¿eby przepowiedzieæ wzrost
g³upoty ludzkiej los
nieodwracalny b³¹d
ostateczny s¹d
który zniesie plon
on to pali ziom

Nadszed³ ten dzieñ zag³ady
w pierwszy stopieñ mówiê wprost
¿eby przepowiedzieæ wzrost
g³upoty ludzkiej los
nieodwracalny b³¹d
ostateczny s¹d (2x)