A a w klubie to co lubiê, w klubie R.A.P
R.A.P dziœ napizgaæ siê chcê.. e e!

Jeœli nie potrafisz ziomuœ na koncercie ruszyæ dupy
chcesz staæ jak te s³upy, ukryty, jointem skuty
bo zamiast zabawy jesteœ tu w ramach pokuty
to skasuj nasze nuty, weŸ nie s³uchaj, nie przychodŸ
wydaj hajs na piwo, idŸ zabaw siê z dziewczyna
jeœli umiesz oczywiœcie, poka¿ jaki z Ciebie wzorzec
mo¿e z ciebie jest kochanek slaby tak jak hip hopowiec
i numero uno twój priorytet to pozory, mówisz lubisz terrorym
przebrany w szerokie szmaty, ty lubisz te klimaty, pity, biby, baty
kobiety ich zalety, podniety te kolory, wywieszony jêzory
z koleszkami masz tu sunie, piêkna co nie ginie w t³umie
tylko siê wyró¿nia, zgrabna ta nó¿ka, kusi widokiem pêpuszka
zagadaj ja s³yszysz, przecie¿ w gêbie jesteœ mocny
podbij z ni¹ na koncert, spal konkurencji mosty
to zabieg przecie¿ prosty, b¹dŸ mê¿czyzna nie worek
nie stój sztywno jak kolek, skumaj po co tu jesteœ
chcesz prze¿yjesz fieste, nie chcesz jesteœ leszczem
zamulony pizgasz fete, ten syf masz za zaletê
Twój urok osobisty nie podzia³a na kobietê
Nimfe czyli fetke, nie wnikam w preferencje
Dziœ w klubie znaczy czêœciej, co dzieñ inne miejsce,
lubiê byæ na koncercie gdy jest git atmosfera
lepszy bal ni¿ afera, cz³owiek wie wtedy ¿e ¿yje
hip hop to tez zabawa nie ma miejsca na chryje
to jest to co lubiê w klubie, siê z tematem nie kryje
hip hop to tez zabawa nie ma miejsca na chryje

Dziœ w klubie to co lubiê, mieæ nieŸle w czubie
Gapiæ siê na cycki na piêkne kobitki
To forma rozrywki jak lodowate drinki
Na tematy klubowe Rycha Peji rozkwinki

Dziœ w klubie to co lubiê, mieæ nieŸle w czubie
Gapiæ siê na cycki na piêkne kobitki
To forma rozrywki jak lodowate drinki
Na tematy klubowe Rycha Peji rozkwinki

Mam tu do zrobienia z ch³opakami kawa³ sztuki
znaczna czêœæ nauki a do tego jest zabawa
czêsto jest œmiesznie, czêsto niebezpiecznie
szukasz dymu skurwysyn, lepiej nie chciej, strzesz siê
te konflikty odwieczne, to dla nas nic nie znaczy
i ponownie mamy zwa³e z miejscowych napinaczy
to wszystko t³umaczy, pierdole twoje jazdy
tylko twoja to jest bro¿ka, chcesz ujrzeæ w nas gwiazdy
a my w siódmym niebie, setki laif ekty na scenie
nie odciœnie ciœnienie, co nie spadnie jak u Pona
daje z siebie wszystko w pocie czo³a nie skonam
nawet jeœli umêczony to z pewnoœci¹ weselszy
z faktem, ¿e ludzie skanduj¹ z nami wiêkszoœæ naszych wierszy
³apy w górê, ludzie ³apy, ³apy w górê,
popierajcie i szanujcie wszyscy te hip hop kulturê
to lubiê, nie trujê, tym odbiorcy nie zdo³ujê
po przez bycie tym kim jestem siê nie dowartoœciowujê
a moc które czujê, energie przekazujê
wprost do was od nas pozytywne wibracje
wiem, ¿e mam racje, ¿e mamy u was wsparcie
na starcie nie k³amie, dobrze wiesz nie przestane
rap jest tym lubiê, tym co kocham, tak zostanie!
kochanie

Dziœ w klubie to co lubiê, mieæ nieŸle w czubie
Gapiæ siê na cycki na piêkne kobitki
To forma rozrywki jak lodowate drinki
Na tematy klubowe Rycha Peji rozkwinki

Dziœ w klubie to co lubiê, mieæ nieŸle w czubie
Gapiæ siê na cycki na piêkne kobitki
To forma rozrywki jak lodowate drinki
Na tematy klubowe Rycha Peji rozkwinki

Spytasz po co o tym mówiê, bo lubiê bo lubiê
ca³a p³ytê móg³ bym nagraæ o sytuacjach w klubie
nie wykorzystam swej pozycji by mieæ zyski
by wejœæ w tematy fikcji, by pomacaæ twe cycki
tylko dlatego, ¿e jestem tym kim jestem
¿e jednym reki gestem móg³bym w moment je przywo³aæ
przygadaæ, adorowaæ, udaæ fajnego goœcia
graæ po to, to obciach, chcesz siê oprzeæ na korzyœciach
bêd¹c znanym chcesz cos zyskaæ, to lubisz ja mam dystans
jak ka¿dy artysta, pono czeka sram na wizje
na twego wiza¿ystê, na bajer z teledyskiem
nie dbam skurwysynu o tak zwany wizerunek bo go nie posiadam
i zyskuje tym szacunek, a ty po co wrzucasz te suki na klipy?
skoro ¿adnej z nich nawet nie wyli¿esz cipy
ja mam doϾ tej lipy w stylu macho rodem z wioski
rym Czêstochowski plus ludowy refren skoczny
u nas nowy hit z opcji pod tytu³em ¿ycie
autentyczny piling s³ów co maja pokrycie
których s³uchaj¹ ulice osiedla w du¿ych miastach
dopiero siê rozkrêcam, to dopiero namiastka
skoñczê gdy krzykniesz basta! Ratuj siê ucieczk¹
do swych zmyœlonych spraw które nazwiesz kiedyœ klêsk¹
kurwa

Dziœ w klubie to co lubiê, mieæ nieŸle w czubie
Gapiæ siê na cycki na piêkne kobitki
To forma rozrywki jak lodowate drinki
Na tematy klubowe Rycha Peji rozkwinki

Dziœ w klubie to co lubiê, mieæ nieŸle w czubie
Gapiæ siê na cycki na piêkne kobitki
To forma rozrywki jak lodowate drinki
Na tematy klubowe Rycha Peji rozkwinki

Vídeo incorreto?