To by³ rok 2000 on zaprosi³ mnie pierwszy
Bym dopisa³ swe wersy na jego debiut wdziêczny
Œwintuch co rucha i gustuje w t³ustych bitach
Magiera zrobi³ remix, wiêc jestem z wami kwita
Szybko zwrotka wbita w tempo wchodzê styl na wolno
A wieczorem gruby koncert, z atmosfer¹ doœæ dobr¹
Ten sam rok chwilê wczeœniej w CAMEY STUDIU dam lekcjê
Czym hip hop jest w tekœcie na p³ytê Parafana
Gadka wygrzana dla mnie klasyczne wersy
Fany i Kostek za zaproszenie dziêki
Wiesz, dobrze wysz³o, rytm Je¿ycki na zawsze
Bo my oldschoolowcy mamy tê sam¹ jazdê
Podobnie jak Grzechu co na naszym CD goœci³
"Królowie rytmu" ze "Zwyk³ej codziennoœci"
Tu jeszcze kilku goœci to Piotrkowcy Born Juices
Bogactwo, s³awa ja z Warszaw¹ siê k³ócê
Wci¹¿ sam siê uczê jak przetrwaæ na tej scenie, zrzeszam podziemie
Nowy raport na demie "ca³kiem Nowe Oblicze" dalsza wspó³praca z Glonem
Blaze, Anymaniakh wspomagali mnie s³owem
W tamtych czasach to klasa goœcinne zwrotki Lamzasa
Która miauczy i kasa, coraz czêœciej koncerty o wiele mniej spiêty
Decks jara³ skrêty, ja bez pr¹du lecz nie milknê.
Gram choæby akustycznie remixy i wytyczne demi Kornika Aifam
U Mroka w piwnicy by³a kurewska frajda
Rap Session z Wiœniowym i z Fidolem z Tehac Voodoo to by³ czas cudów
Nikt nie umiera³ z nudów

Fturuj¹c o tym nic dodaæ nic uj¹æ
Fturuj¹c to wspó³praca buduj¹c
Fturuj¹c hip hop tracki rujnuj¹c
Fturuj¹c goœcinny wystêp przyjmuj¹c

Fturuj¹c o tym nic dodaæ nic uj¹æ
Fturuj¹c to wspó³praca buduj¹c
Fturuj¹c hip hop tracki rujnuj¹c
Fturuj¹c goœcinny wystêp przyjmuj¹c

Ale dwójka i trzy zera to by³ moment prze³omowy
Na p³ycie WSZ,CNE i Wiœniowy
Aifami i Mikrobi lutawhui hardcore'owi na wspó³pracê gotowi
Tak w Poznaniu rap siê robi. Zmêczony ju¿ tym wszystkim
Zd¹¿y³em Liroya zniszczyæ, wgraæ sporo batelek,
s³owo tylko dla bliskich
Legal wydaliœmy i o dziwo coœ ruszy³o.
Jakby kurwa nie wiem co na tej p³ycie tam by³o
Taki sam rap, wci¹¿ bez zmian, ja ten sam
Dzwoni W³odi i zaprasza na p³ytê wiêc gram
Po chwili ju¿ u Waca w studio PROSTO œpiewam refren
Na drugie WWO pierdoln¹³em sw¹ kwestiê
W Esculapie na ZIPERZE, PONO pyta mnie szczerze
Czy w "konwencji rap" coœ nawinê, czy w to wierzê
W miêdzyczasie wraz z Wiœniowym zaproszeni przez OSTRego
na jego drug¹ p³ytê lecz tam nie ma nas, dlaczego?
Terminy nie spasi³y, Nie tym razem to nastêpnym
Oto "Lo¿a szyderców" da³ na zwrotkê sample, bêbny.
U Tabba potrzebny duo Ski Sk³ad i kontrasty
Owal chce by na styk jego rap by³ powa¿ny
Ka¿dy? nie ka¿dy ze mn¹ mo¿e nagraæ rap
zatem kilka propozycji zwyczajnie trafi³ szlag.

Fturuj¹c o tym nic dodaæ nic uj¹æ
Fturuj¹c to wspó³praca buduj¹c
Fturuj¹c hip hop tracki rujnuj¹c
Fturuj¹c goœcinny wystêp przyjmuj¹c

Fturuj¹c o tym nic dodaæ nic uj¹æ
Fturuj¹c to wspó³praca buduj¹c
Fturuj¹c hip hop tracki rujnuj¹c
Fturuj¹c goœcinny wystêp przyjmuj¹c

Maj '02 to opolski festiwal
Po drodze u White House'u znów trzeba siê zatrzymaæ
Robiê gruby numer wbijam KODEX LASKI&MAGIERY
Potem goœcinne zwroty dla W³odiego i ZIPERY
Na koniec 600V który spoko bit da³
Czemu wyszed³ z tego remix? widocznie tak chcia³ wow
Dobry towar zamiast ESKA i koñczyæ
W³óczymy siê po kraju-jeden za drugim koncert
Kac i pieni¹dze na niekorzyœæ ta zw³oka
Majki przys³a³ gitarê i Fusznika git wokal
Tym podbudowa³ morale nowa sesja
A tu RDW Human beatbox orkiestra
Rapowaæ nie przesta³ zanim nie skoñczy³ zwrotki
Do tego doda³ refren jako motyw przewodni.
Mamy lepy i fotki w ramach pami¹tki
No i rap bia³ostocki WNB powiew œwie¿oœci
Na bicie Dejota o tym "Na co nas staæ"
Hardcore'owy rap nie przestanê tak graæ
A skoro przy hardcorze ju¿ jesteœmy kawa³ pracy
W studio u Glacy ten dzieñ coœ dla nas znaczy³
Nie patrzy³ co powiedz¹, wbi³ sesjê konsekwencje
Nowe zwrotki dla Dario i album 52 Dêbiec.
Co jeszcze? Ból g³owy to po imprze na kozich
Z rana do Die Legal Marchewa mnie przywozi
Œwie¿o porzygany solenizant nie narzeka
"Pogoda dla bogaczy" Trzeci Wymiar na to czeka,
A glon siê nie spodziewa³ spontanicznie z kwesti¹ wyjdê
W 5 minut napisan¹ wbijam " Ratajsk¹ Windê"
St¹d ju¿ nie wyjdê i zaczynam z klas¹ gadaæ
"Co Ciê boli?!" bêdzie hitem sprzedajemy to na sk³adak.
I znów na trackach KTU i GSa
Mam kurwa stresa bo w spodku zaraz koncert
To na solo Wojtasa w kilka minut to skoñczê
Nie zd¹¿ê wci¹¿ kopii za to biorê pieni¹dze
Zapierdalam na koncert, dziœ chyba na tym skoñczê.

Fturuj¹c o tym nic dodaæ nic uj¹æ
Fturuj¹c to wspó³praca buduj¹c
Fturuj¹c hip hop tracki rujnuj¹c
Fturuj¹c goœcinny wystêp przyjmuj¹c

Fturuj¹c o tym nic dodaæ nic uj¹æ
Fturuj¹c to wspó³praca buduj¹c
Fturuj¹c hip hop tracki rujnuj¹c
Fturuj¹c goœcinny wystêp przyjmuj¹c