SWEET NOISE:
Niema dni-ha, nie ma nocy
Jest krzyk i morze przemocy,
S¹ oni z kamieniami w rêkach
Policja która przed nikim nie klêka,
S³owa puste, splamione,
Obietnice, niespe³nione
Dla nas niema dni i nocy,
Niema dla nas dni i nocy,

PEJA:
Wyszed³ z domu ju¿ nie wróci³
Z ca³ym œwiatem sie sk³uci³,
Przez to rodzine zasmuci³
Jego ziomek te¿ zepsuci
Którzy s¹ dla niego wszystkim
Ból ¿ycia odciski, rozpracowanych d³oniach
Bez pardonu sie zachowa³,
Uliczny sympton z³a który zd¹¿y³ go wychowaæ
Tylko swoich chcia³ szanowaæ,
Presja stan umys³u, fiasko z ¿ycia i marzeñ,
Wszystko to co dobre znik³o
Mo¿e by³o by inaczej gdyby mia³ przed sob¹
Przysz³oœæ

Ref.:
Dam ci jedno takie s³owo i jeden taki dzieñ
Mam ogieñ który p³onie i rozrywa cieñ,
Znam chwile co jak nó¿ przecinaj¹ sznur,
Dam ci jedno takie s³owo które zburzy mur,

SWEET NOISE:
To koniec, tego œwiata,
W twoich oczach, niemam brata,
Koniec dla mnie, dla ciebie,
Ostatni taki znak na niebie
Nikt niezag³uszy, nie zatrzyma,
Wojny któr¹, w sobie skrywa,
Sprzeda³ dzieci dla brudnej polityki
Tak umar³ jak s³ychaŸ krzyki

PEJA:
Nikt ju¿ niepamiêta ile by³o jego starañ,
Wiele jak rajania puszczonego na wyzwania
Z ka¿dym nastêpnym dniem,
Rap ten sam od paru lat,
Wola walki chêæ prze¿ycia
Na fart nielicz jak mój brat,
Dobrze wiesz ¿eœ czegoœ wart
Wiêc ponownie wciskaj start,
Kolejne rozdanie kart
B¹dz szczêœliwy zarobiony
Byœ mia³ chleb dla dzieci ¿ony
I gdy bez owocne plony
Medithow b¹dŸ pozdrowiony,
I wszystkie jak wygolony
Wszystkie tryby ¿ycie znaj¹
M³odzi w blokach biegaj¹,
Tego ¿ycia smak ju¿ znaj¹,
To worek mul doœwiadczeñ
Ja to widzie na nich patrze
Czy mnie s³uchasz czy sie wstydzisz
Wyjdzie tak ¿e dziœ mnie kochasz a jutro
Nienawidzisz

ref.:
Dam ci jedno takie s³owo i jeden taki dzieñ
Mam ogieñ który p³onie i rozrywa cieñ
Znam chwile co jak nó¿ przecinaj¹ sznur
Dam ci jedno takie s³owo które zburzy mur

PEJA:
Dam ci jedno takie s³owo i jeden taki dzieñ
mam ogieñ który p³onie i rozrywa cieñ
znam chwile co jak nó¿ przecinaj¹ sznur
dam ci jedno takie s³owo które zburzy mór

SWEET NOISE:
Jestem dla was celem doskona³ym
jestem dla ciebie celem doskona³ym
jak bardzo chcesz bym odszed³
jak bardzo chcesz bym znikn¹

Vídeo incorreto?