Jest jedna rzecz dla której warto ¿yæ
(hip hop) i nie zmienia siê nic, wszyscy
Jest jedna rzecz dla której warto ¿yæ
(hip hop) i nie zmienia siê nic, dalej
Jest jedna rzecz dla której warto ¿yæ
(hip hop) i nie zmienia siê nic

Bezustannie patrzy³em na tych którzy siê wybili
Bez przerwy œledzi³em jak zyskuj¹ nowe si³y
Underground to dla mnie ekonomiczne przyczyny
Nieporadnoœæ promotorów, wydawców wole czyny
Materia³ zrobiony z w³asnej bez inicjatywy
Nielegal, my najd³u¿ej, SLU z czyjej winy?
Od dawna swoje robiê, a wydawca oszukuje
Mi³oœæ do muzyki twórczoœæ tê wykorzystuje
Obiecujê, wypromujê lecz na tym siê koñczy
le siê rozpoczê³o, lecz tak Ÿle siê nie zakoñczy
Jesteœmy od gadek, od podk³adów, od koncertów
Od studyjnych zmagañ, s³ownych tych eksperymentów
Kiedyœ niemo¿liwym by³o robiæ bez ekspertów
Deta, wideoklip, akustyk, g³oœnia, kontrakt
Z w³asnej inicjatywy, tak potrzebna nam promocja
¯eby s³owa na tych bitach dotar³y dzisiaj do was
Szkie³ko, radio na koncertach z czarnej p³yty
Wschodnie czy zachodnie, nowe rzeczy dziœ tworzymy
Trudnoœci przeskoczymy i do reszty do³¹czymy
Nikt z nowoœci¹ nie przeskoczy, z konsekwencj¹ kroczymy
Star¹ wydeptan¹ œcie¿k¹ z baga¿em doœwiadczeñ
Nieuczciwy skurwysyn nie pozbawi³ nas marzeñ
I obyœ siê przeliczy³, ¿ebyœ plecy zaliczy³
Jak pies ogrodnika szczerze bêdê ci dziœ ¿yczy³
Pseudo biznesmeni z bazaru nie wydawcy
Dajcie se z tym spokój, szkoda waszej marnej kasy
Nie bêdziecie zarobasy, brak tu profesjonalizmu
Tym stwierdzeniem was pozbawiam resztek optymizmu
I zawijam siê do chaty potrenowaæ nowe katy
Napisaæ parê s³ów no i wypiæ zdrowie za tych
Którzy dzisiaj nie mog¹, bo nie wyszli na swoje
Bo jak siê okaza³o skrzywdzi³ ich wydawca gnojek
A ty siê nie wkurwiaj tylko przemyœl co tu mówiê
Kochasz hip hop no to popraw sw¹ wytwórniê

Jest jedna rzecz dla której warto ¿yæ
(hip hop) i nie zmienia siê nic, wszyscy
Jest jedna rzecz dla której warto ¿yæ
(hip hop) i nie zmienia siê nic, dalej
Jest jedna rzecz dla której warto ¿yæ
(hip hop) i nie zmienia siê nic

Nie jeden mnie zapyta po co ta kolejna p³yta
Dla kasy, chcesz siê sprawdziæ, z pierwszych stron gazet nie znikaæ
To co by³o marzeniami sta³o siê rzeczywistoœci¹
Nagrywam, wydajê to dziêki umiejêtnoœciom
Pytasz czym siê w tym kieruje, do hip hopu mi³oœci¹
I straszny sentyment, szalony dziewiêædziesi¹ty trzeci
Czas leci, a my jak ma³e dzieci
Czy pamiêtasz te czasy gdy Bill Baschweek straci³ oko
Czasy beat rocka, kolejne lekcje
Jego reminiscencjê, czy pamiêtasz to jeszcze?
Rap siê zmienia, zmienia brzmienia
Sposób ³¹czenia, mówienia, flow technika, skojarzenia
Zobacz bunt i do szkó³
Koniec lat dziewiêædziesi¹tych dla dzieciaków old school
To czas najlepszy i nie wie o tym ka¿dy
¯e rap klasyczny siê wywodzi z czasów tamtych
A dziœ zastój siê zrobi³, chocia¿ nie jest tak najgorzej
Wielki powrót DJ, nowy pozytywny wzorzec
I walka z pieni¹dzem, walka z komercjalizacj¹
Skazana na przegran¹, ja przygl¹dam siê tym akcjom
Finansowym motywacjom, reklam¹, prezentacj¹
Rap opuszcza podwórko, teraz skóra i biurko
Spowiany przemys³u chmurk¹ z ca³¹ przyjemn¹ for¹
Rap globalny, sprzedajny, rap masowo uprawiany
Dwudziesty pierwszy wiek przynosi wielkie zmiany
Ty po której staniesz stronie, po hajs wyci¹gniesz d³onie
Zanim skurwysynu po³o¿ysz je na mikrofonie
Pasuje ci ten wybór i klipy cha³turników
Zawsze lepiej ubranych, ni¿ utalentowanych
Ta, ja stanê po drugiej stronie barykady
Nie zaakceptujê zmiany, na to nie przygotowany
W stylu brzmieniu dobrze znany, reprezentujê biedê
Od Jot do E, zwróæcie rapowi korzenie
Karton na ta lata, b-boy leci i wymiata
DJ drapiê, MC gada i toasty swoje sk³ada
Zale¿y mi na tym, ja nie wstawiam tobie kitu
Ca³e ¿ycie w rytm bregnitów i cytatów z klasyków
To druga czêœæ oblicza bardzo dobrych wyników
To zaanga¿owanie tych kilku zawodników
Nawijamy z gracj¹ jak figury Kosmo City
Teraz bijcie brawa, ja siê najem bêdê syty
Przes³uchane taœmy, p³yty tu (hip hop)
Szacunek dla tradycji, kultowanie tu (hip hop)
Obalanie mitów, koneksje tu (hip hop)
PrzyjaŸnie z artystami, wolne style tu (hip hop)
Setki godzin w sklepach z p³ytami tu (hip hop)
Woja¿e zagraniczne, sceniczne tu (hip hop)
Sztama z undergroundem i szacunek tu (hip hop)
Sprawdzanie siê z MC, bitwy tu (hip hop)
Kumate œrodowisko i wspólnota tu (hip hop)
Tony zapisanych kartek, bohomazy tu (hip hop)
Improwizacja godna MC tu (hip hop, hip hop)

Vídeo incorreto?