Raz raz tak tak tak ca³y czas tak kurewskie ¿ycie raz dwa tak tak ooo

¯ycie jest kurewskie patrz jak siê porobi³o tylko dobrze byœ chcia³ ¿yæ ¿eby tylko tak by³o ma³o tego nic nie idzie jakbyœ sobie tego ¿yczy³, teraz ryczeæ sie chce i wkurwiony wstajesz krzyczysz. Krzyczeæ wszystkie brudne myœli zobacz skasuj; widzisz og³upiony umys³ poranion¹ duszê ratuj [ratuj]. Swoich bliskich nie katuj, kiedy brat na Twoich oczach upada - pomó¿ bratu! Wa¿ne d³onie pomocne. O niej nie myœl jak o suce, pomyœl jak o siostrze, a ty nie wstydŸ siê dziewczyno ciuchów drugiej kategorii bo czy warto siê skurwiæ tylko po to by byæ modnym ???
Nie ma za co æpaæ to nie sypia w porz¹siach jak zawsze oddana dusza ???
On zepchniêty na margines nie cofnie sie przed niczym nie ??? on wie ¿e jest ju¿ martwy za ¿ycia które nazwa³ kurewskim nie na ¿arty ja mam umys³ otwarty to i tak b³¹d za b³êdem pope³niam je kolejne chodŸ niektórzy widz¹ we mnie cz³owieka sukcesu, uosobienie marzeñ ¿ycie kurewskie jeszcze nie jedno Ci poka¿e dobry bieg zdarzeñ zbyt wiele mocnych wra¿eñ Ty staczj¹c siê przy barze myslisz o nowej ofiarze chcesz zadasz ulge cierpieniom zadasz cierpienie innym bliskim, niewinnym co przez przypadek wysz³o staneli na Twej drodze a Ty pal¹c wszystkie mosty nie chcesz skurwysynu ¿adnej d³oni pomocnej ¿egnasz beztroskie ¿ycie inaczej rezygnujesz z walki zbyt wielki to ciê¿ar mia³yœ przyj¹æ go na barki z góry za³o¿y³eœ zanim jesczez spróbowa³eœ, ¿e sprawy nie podo³asz, ile razy ¿a³owaleœ nie pamiêtasz czy nie chcesz odpowiedzieæ na kwestiê sprawa Ciê przerasta mówisz ¿ycie jest kurewskie [sprawa Ciê przerasta mówisz ¿ycie jest kurewskie].


Oto to ¿ycie kurewskie które tak czêsto przeklinasz,
oto zycie kurewskie w którym tak czêsto przeginasz,
oto ¿ycie kurewskie ¿ycie kurewskie za to ¿ycie kurewskie miej do siebie pretensje.
Oto to ¿ycie kurewskie które tak czêsto przeklinasz,
oto zycie kurewskie w którym tak czêsto przeginasz,
oto ¿ycie kurewskie ¿ycie kurewskie za to ¿ycie kurewskie miej do siebie pretensje.


ZnaleŸc plan na ¿ycie ilu z Was tak zak³ada³o ile by³o przyk³adów na przegrane zycie ma³o [ma³o]? Przewazne idea³y którym ho³du jest za m³odu bêd¹ w rzeczywistoœci tak chujowo jest na ogó³. Wiem wiem chuj k³opotów dupa z Tob¹ zerwa³a ha a najlepszy kumpel chcia³ zrobiæ z Ciebie wa³a. Ty gêba rozeæpana wa³êsasz siê po projektach, brak kabony. Matka modli siê o zmiany i kolejny raz wymiêka widz¹c w op³akanym stanie swego syna znów upadek, to reakcja na zimno, tych codzienny zdarzeñ œwiadek trochê trudów ¿ycia przesz³o mimo to non - stop zdziwiony ¿ycie kurewskie zbiera swe owocne plony wiecznie niezadowolony frustracja, strach, niepewnoœæ, jedziesz po wszystkich skurwysynu masz czelnoœc po co siê unosisz, och³oñ, sprawe przemyœl wiem jesteœ m³ody robisz b³êdy rozmumiemy ale po co te sceny ¿e w tym ¿yciu nic nie warto zrobic co kolwiek by siê wybiæ ponad bagno, to wci¹ga coraz wiêksze rzesze m³odych wkurwiony kazdy jeden bo nie zazna³ wygody a najdrobniejsza sprawa ulata do ra! ngi przeszkody. Macie wiele swobody korzystajcie z niej m¹drze nied³ugo bêdzie dobrze lecz w dzia³aniach Was poprze SLU to szcunek dla ulicy, naszych ludzi. Ludzie z ulicy, którzy musz¹ siê natrudziæ w odró¿nieniu od nas ¿yj¹ na dolnym pu³apie na innym etapie ?? drapie znaja doskonale sprawê swego po³o¿enia. Ej pamiêtaj ma³olat wiele mo¿esz pozmieniaæ jedna rada od Rycha : Ciesz siê z tego co masz, ma³e rzeczy dziœ doceniaj w ¿yciu masz malutki sta¿, nic mi nie mów wiêcej ¿e to ¿ycie dobrze znasz wszystkie negatywy wymarz popraw b³êdy to sprawdzian! Nie mo¿esz? Nie warto? Czy nie chcesz? Obraza. W ten spobób myœleæ, taki stan to deprsja z pêtl¹ na szyi chcia³byœ zeskoczyæ z krzes³a. Po co tu presja, nie poddawaj siê nigdy, chodŸ ?? wid³y, wybierz modlitwy ja stawiam na rozum zimn¹ krew stop emocjom nawet jeœli jest kurewskie masz ode mnie d³oñ pomocn¹.


Bo to ¿ycie kurewskie które tak czêsto przeklinasz, bo to zycie kurewskie w którym tak czêsto przeginasz oto ¿ycie kurewskie, ¿ycie kurewskie o to ¿ycie kurewskie miej do siebie pretensje!

Oto to ¿ycie kurewskie które tak czêsto przeklinasz,
oto zycie kurewskie w którym tak czêsto przeginasz,
oto ¿ycie kurewskie ¿ycie kurewskie za to ¿ycie kurewskie miej do siebie pretensje.
Oto to ¿ycie kurewskie które tak czêsto przeklinasz,
oto zycie kurewskie w którym tak czêsto przeginasz,
oto ¿ycie kurewskie ¿ycie kurewskie za to ¿ycie kurewskie miej do siebie pretensje.

Vídeo incorreto?