Czy to jest West Side? To po prostu Slums Attack
Mo¿esz nas nie lubiæ, mo¿esz bracie puœciæ pawia
Lecz w³aœnie teraz, nasz³a mnie wena
I nie mam ochoty na chwileczkê zapomnienia
Ja lubiê ciê¿kie bity lecz gangsterka mnie nakrêca
Dlatego w ten projekt wk³adamy du¿o serca
Uwielbiam bardzo dobrze sk³adaæ odpowiednie frazy
Uk³adaæ w ca³oœæ zakrêcone wyrazy
Zwroty, rymy oraz inne wyra¿enia
Za ka¿dym razem mamy coœ do powiedzenia!
Nie lubisz mnie i brata a Slums Attack to szmata?!
Ha, chcia³bym to us³yszeæ jak publicznie siê spowiadasz
Wojny stylowe, miêdzymiastowe rozjebuj¹ ju¿ od podstaw nasz¹ Hip-Hopow¹ mowê
Zamiast ³¹czyæ oddzielamy siê nawzajem, ka¿dy z osobna miasto swe nazywa krajem
Pañstwo w pañstwie, lokalna popularnoœæ
Jebaæ tych ze wschodu - kr¹¿y ju¿ chujowa zazdroœæ
Bo tam przecie¿ nie ma przemocy i trudnoœci
Tam siê freestyle'uje w Hip-Hopowej spo³ecznoœci
Slums Attack opowiada o ulicznych realiach
Przy okazji na wstêpie ja Born Juices pozdrawiam
Bo oni te¿ siê na to zapatruj¹
Nasze rymy s¹ prawdziwe i skurwieli w oczy k³uj¹
100% Hip-Hop,100% mocy
Nie mo¿na dziœ graæ bez ulicy i przemocy
Tak siê wychowa³em, tak ¿yjê i skoñczê
Teraz wszystkich pozdrawiam zanim mikrofon wy³¹czê!
1997 rok Slums Attack na scenie!
-Skurwysyny!!!

Vídeo incorreto?