Poznaj miasto moje (wisniowy nas wspiera)
Trzeba rade daæ (to dla niego coœ na temat)
Z³¹ s³aw¹ owiane (a¿ tak nie jest przejabane)
Bo nawet w naszym miescie jest zajebisty balet
Uwa¿aj stary jesli nie chcesz m³ócki to jest
Nieludzki wielkopolski trójkat bermudzki
Mamy pojebane mózgi chore gangsterskie fanaberie
Flaga na niej wœciek³y bulterier
Atmosfera walki w tle z automatu serie
ca³e lata w twoich oczach widzê t¹ scenerie
Konflikty strzelaniny wojny powiedz to ci siê œni?
IdŸ wypozycz se film jeœli koniecznie pragniesz krwi
Najwa¿niejsze aby gêsta piana ciek³a z ust obraca³a
w gruz rzeczy dobre to jest twój gust?
Krêci ciê jak biust po przeróbce rób se nadzieje z³udne
Poznañ to nie miasto bezludne sie przyzwyczaj
10, 9, 8 dalej nie odliczam to nie nasz obyczaj nie krymina³ nie soprano rodzina œlina osuszona fanów wrzaw¹ w mieœcie obarczonym z³¹ s³awa!
Z konfliktu jednostek warto zrobiæ wielka wojnê Zatoka perska wielkopaolska manewry zbrojne
Fama idzie w miasto poligon morawsko
WLKP pod napiêciem czas og³osiæ fiasko
Trzeba wyt³umaczyæ jasno HWDP dla œcierwa
Telefon to beretta gnaty fety torba pe³na
Zachód Polski gra na nerwach wieczna wojna
Nigdy przerwa Armia Poznañ bataliony oto p rezerwa
I ¿yjesz t¹ legend¹ jak zegar stoisz w mijscu
A czas ucieka szybko szybko wszystkie famy znikna
Lepiej weŸ poprawkê cipko na akcje wyjebane
Emcedwa miasto Poznan z³¹ s³aw¹ owiane!
To nie fikcja poznañska koalicja trzyma sztamê cele te same What MC pisz testament komentujesz
luz blus spryt lisi chcesz mnie zatrzymac nie starczy ci si³
ja tu tworzê ustrój ca³y œwiat mam u stóp si³ê mózgu
przeciwstawiam sile mózgu nie jestem sam ze mn¹ cala banda
rapu wysoki standart i wspólny sztandar zjednoczeni pod
poznañski herbem ty chcesz wywo³ywaæ ferment ja uderzaæ jak werbel i zrobic coœ wartoœciowego dla swego miasta
wielkopolska ekspnsja czas nasta³ duszy nadstaw!

Ref.:
I moje miasto i moje miasto i moje miasto z³¹ s³aw¹ owiane
i moje miasto i moje miasto i moje miasto z³a s³aw¹ owiane