Sprzedawaæ narkotyki to tak samo jak mordowaæ
To takie proste œmieræ innym dozowaæ
Pierdol dealera dealer ciê sponiewiera
Pierdol dealera kutas ciê nabiera

Œcierwo od dealera œcierwo ciê sponiewiera
"œcierwo jest dobre" œcierwo jest drogie
To gówno ciê wykoñczy zwali na pod³ogê
Nie mo¿esz siê podnieœæ jesteœ na haju
W g³owie akcja filmu myœlisz ¿e jesteœ w raju

Jesteœ ujebany przyjeba³eœ coœ mocnego
Teraz odje¿d¿asz lecz uwa¿aj kolego
Bo raj to gówno co ciê urzek³o
Ten pieprzony raj zaraz zmieni siê w piek³o

Bo od tego gówna wysi¹dzie ci mózg
Rozmieniasz siê na drobne aby poczuæ tani blues
Dealer to twój kumpel dealer nie ma serca
Dealer to kurwa dealer to morderca

Sprzedawaæ narkotyki to tak samo jak mordowaæ
To takie proste œmieræ innym dozowaæ
Pierdol dealera dealer ciê sponiewiera
Pierdol dealera kutas ciê nabiera

Œmiertelny zastrzyk morderczy bia³y proszek
Czy ju¿ nie ma nadziei nawet Bóg tu nie pomo¿e
Narkotyki i dealerzy to religia tego œwiata
Wiêc uwa¿aj b¹dŸ czujny miej oko na brata
Chroñ sw¹ rodzinê i przestrzegaj ka¿dego
Nie bierzcie nie dilujcie czy nie wiecie dlaczego

Przecie¿ jest to rzecz¹ straszn¹ kiedy ma³e dzieci zaczn¹
Nasze przysz³e pokolenie padnie ofiar¹ tej zarazy
Ja przestrzegam nie raz a wiele razy
Gdy m³oda narkomanka tu¿ po porodzie
Obserwuje i widzi swoje dziecko na g³odzie
PrzeraŸliwy p³acz tej ma³ej istoty
Która jest uzale¿niona

Co wtedy czuj¹ matka i dziecko
Czy takie scenyje maj¹ prawo byæ
Nie s¹dzê wiec zastanów siê idioto
Sk¹d nieszczêœcia siê bior¹
Zastanów siê co robisz bo to jest na pewno zbrodni¹
Morderstwo morderco efekt twojej dzia³alnoœci

Sprzedawaæ narkotyki to tak samo jak mordowaæ
To takie proste œmieræ innym dozowaæ
Pierdol dealera dealer ciê sponiewiera
Pierdol dealera kutas ciê nabiera

Sprzedawaæ narkotyki to tak samo jak mordowaæ
To takie proste œmieræ innym dozowaæ
Pierdol dealera dealer ciê sponiewiera
Pierdol dealera kutas ciê nabiera

"Œwiat na trzeŸwo jest nie do przyjêcia"
Ten kto to powiedzia³ mia³ chyba pierdolca
Haj to ucieczka od ¿ycia k³opotów
Pierdolonych problemów
Tylko dok¹d spytajcie o to handlarza narkotyków
Kiedy bêdzie wam wydziela³ ma³¹ porcjê zastrzyków

Narkotyki bardzo szybko ¿ycie ci spierdol¹
Odbior¹ co najlepsze wrzuc¹ ciê w b³oto

Wiêc pierdol to wszystko i skoñcz z tym na³ogiem
A dealer pan i w³adca przestanie byæ twym bogiem

Sprzedawaæ narkotyki to tak samo jak mordowaæ
To takie proste œmieræ innym dozowaæ
Pierdol dealera dealer ciê sponiewiera
Pierdol dealera kutas ciê nabiera

Vídeo incorreto?