W kraju demokracji ci¹g³y brak stabilizacji
Mówisz ¿e nie mam racji siejesz ziarno prowokacji?
A ten tani chwyt nacji ob³udników którzy kracz¹
Za parê marnych groszy do gard³a ci skacz¹
A s³ugusy siê odznacz¹ przypucuj¹ siê do mendy
Na bank taki odbiera druga wyp³atê z komendy
Wniosek pochopnie wysuniêty? Ostro¿noœci nie zaszkodzi
Lepiej dmuchaæ na zimne ni¿ wpierdoliæ siê jak m³odzi
Jeden mia³ przy sobie kozik i teraz jest na wczasach
Co jakiœ czas ktoœ wraca co jakiœ czas ktoœ z drogi zbacza
Kruchy lód siê za³amuje pod ciê¿arem nie rozpaczam
Ale chodzê wkurwiony bardziej ni¿ roz¿alony
¯e kolejny bliski sercu wariat zosta³ osadzony
Wyci¹gnij z tego wnioski albo jesteœ porobiony
Byle pajda by³a ma³a ¿eby wyrok zawieszony
Myœlê o przysz³ym tygodniu najchêtniej bym chcia³ uciec
Przed organem sprawiedliwoœci ze Ski Sk³adem stan¹æ muszê
Ryzyko podjête to ataku konsekwencja
Trzeba z gówna siê wyœlizgaæ to na przysz³oœæ dajê lekcjê
Zawiasy to jak lejce jeden b³¹d na mordê lecê
Nie chcê tego hecê za du¿o do stracenia
Jeden niefart tyle zmienia jest pies to do widzenia
Zanim za póŸno bêdzie lepiej zawalcz o swe ¿ycie
I niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie

Ref.: (x2)
Niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie
Niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie
I niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie
Niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie

Kolejny ruch wykonuje na ¿ycia planszy
B¹dŸ uwa¿ny by nie przegapiæ szansy
Wpada w trans i nie interesi mnie czy ci pasi
Zd¹¿ê skoñczyæ zanim joint siê dogasi
Z³odzieje dilerzy i bandziory s¹ wszêdzie
Jeden siedzia³ drugi bêdzie a ten w³aœnie wyszed³
Nie jednym zdarzy³o siê mieæ przerwê w ¿yciorysie
Co poradzisz ¿ycie ró¿ne scenariusze pisze
Wa¿ne ¿e elegancko i zawsze w porz¹dku
Prawd¹ jest mi³oœæ gorêtsza od wrz¹tku
S¹ tu Wilku Bilon Hemp Gru JLB
Spokojnie ze snu siê budzê i hawir opuszczam
Pozdrówki dla tych których drugim domem jest puszka
Zwa¿ka na usta zwa¿ka na ruchy
Zwa¿ka bo œciany maj¹ uszy
Rap w oddali i s³owa otuchy
Dla ziomali co grzej¹ ostre wyroki
Spójrz w ob³oki i ja tam popatrzê
Spójrz na bloki tam jak zawsze pe³no syfu
Ludzie s¹ zmuszani do nielegalnego bytu
Bez zachwytu czuj¹c nó¿ na gardle
Robi¹ swoje interesy czarne
Myœlisz ¿e tak fajnie jest pó³darmo tyraæ
Chwila a co system zrobi³ dla mnie
Nie ogarniesz WDZ cios Ski Sk³ad HG

Ref.: (x2)
Niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie
Niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie
I niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie
Niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie


Czy pamiêtasz tego goœcia co od ¿ycia ma³o dosta³
Choæ problemom mia³ sprostaæ, tego dnia los chcia³
By siê w prawa ³apy dosta³ i za krat¹ zosta³
Nie zapomnê o tobie, w mej pamiêci wa¿na postaæ
Wielu z nas, próbuj¹c z biedy siê wydostaæ
Mo¿e s³ono zap³aciæ bo chce szybko siê wzbogaciæ
Wiêc nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie
Chcesz przegraæ swoje ¿ycie myœl¹c o lepszym bycie
Niech nie zdarzy ci siê nawet najmniejsza wpadka
Wyrok w zawieszeniu czeka na ciebie pu³apka
Ale wiadomo przecie¿ bez ryzyka nie ma zysku
Nieraz jeszcze dostaniesz od ¿ycia po pysku
Chcesz paczki ¿ywnoœciowe za akcje hardcorowe
Stañ przed lustrem i sam odpowiedz sobie na pytanie tak trudne
Jak syzyfowe prace, czy za nastêpn¹ wpadkê gotówk¹ czy wolnoœci¹ zap³acê
Kto ma racje w wyœcigu po pieni¹dze
Chyba tylko ten kto sam wnioski wyci¹gnie
Jeden niew³aœciwy ruch i w³aœciwie ju¿ po mnie
Ale nie wyrzeknê siê swych marzeñ osobistych d¹¿eñ
Nie zapomnij tych s³ów i nie zapomnij o mnie
Nie zapomnij o mnie [nie zapomnê]

Ref.: (x2)
Niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie
Niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie
I niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie
Niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie

Nie mówiê ci co masz robiæ
Jak zarobiæ trudno wie to ka¿dy sam nie jestem œwiêty
W rapie mam sw¹ szansê chcê unikn¹æ pajdy
Nie mam czasu na siedzenie chocia¿ trudno
Zmieniæ swoje przeznaczenie
Co ma byæ to bêdzie p³acz nic nie pomo¿e
B¹dŸ z nami dobry Bo¿e
I uchroñ nas proszê od niefartownych zdarzeñ
Wszyscy od dziecka d¹¿¹ do spe³nienia marzeñ
Non stop desperado i ulicy fascynacje
Matka czeka w domu on nie wraca na kolacjê
Ty bracie drogi chroñ swoje nogi
Od poœlizgowych akcji przymusowych wakacji
Nie w Madrycie a za wiêzienn¹ krat¹
Ca³y czas orient niech nigdy ciê nie z³api¹
Ja tego ci ¿yczê nie ma co przek³adaæ
Czasu na zdobycze produkt rzecz nabyta
Czasy ju¿ nie schwytasz ró¿nie bywa tak naprawdê
Lecz zastanów najpierw ty siê
Czy op³aci ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie
Czy op³aci ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie
HG Szady Sik Kaczy HP o was zawsze pamiêtamy
Elo Ski Sk³ad BPPsku dla was
Niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie

Ref.: (x2)
Niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie
Niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie
I niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie
Niech nie zdarzy ci siê mieæ przerwê w ¿yciorysie

Vídeo incorreto?