Co by by³o ? eee
no co by by³o gdyby
co by by³o ? eee
no co by by³o gdyby
co by by³o ? eee
no co by by³o gdyby
no co by by³o ? eee
no co by by³o gdyby

Wje¿d¿asz do firmy, tu wbitka, drzwi otwarte
szybka decyzja, czego ryzyko bêdzie warte
na fikole jest samara a w niej dziesiêæ ko³a marat
co by by³o gdyby takie strza³y da³o siê powtarzaæ
lekko willa, pla¿a na to sz³a by ca³a ga¿a
emulator klei bity, nowy p³yt w aucie odtwarzacz
s³uchasz nowoœæ i powtarzasz ( nic dwa razy siê nie zdarza )
ale co byœ zrobi³, gdyby by³o jakbyœ sobie ¿yczy³
bez konsekwencji, ka¿dy wyczyn, samowolka
ju¿ nie zwa¿asz, ¿e kontrola i bezkarnie kopcisz lolka
nie martwisz siê o czynsz to kwestia wyci¹gu z k¹ta
w chacie pe³na jest lodówka a nie stara chleba kromka
i telefon nówka sztuka, dro¿yzna nie promocja
i balety opcja nocna, w tym gotówka jest pomocna
trzy pizdy, kabriolet na rano studyjna sesja
przy najdro¿szych ods³uchach gra ci hip hop orkiestra
star¹ dynamiczna petê zmieniasz na pojemnoœciowkê
nie przejmujesz siê co palisz i jak¹ pijesz wódkê
œmigasz po dzielnicy, ludzi¹ rozdajesz gotówkê
odjebany w ciuch firmówkê, przecie¿ jutro te¿ coœ wpadnie
jesteœ na szczycie jakbyœ chcia³ byæ a nie na dnie
nic ciê nie wkurwia, gdyby by³o tak ³adnie
jakbyœ sobie tego ¿yczy³ i ca³ej swej ferajnie
pomyœl, gdyby by³o tak fajnie

¯yjê mi siê ciê¿ko
Nie staæ mnie na dom
Ty nad swym basenem
Wylegujesz siê

¯yjê mi siê ciê¿ko
Nie staæ mnie na dom
Ty nad swym basenem
Wylegujesz siê

Gdyby wszystko by³o tak jak sobie tego ¿yczê
o sto procent ³atwiejsze i piêkniejsze du¿o ¿ycie
s³oñce w zenicie budz¹ mnie koœcio³a dzwony
patrzê na zegar kurwa znów jestem spóŸniony
ale wszystko powoli przecie¿ mnie na to staæ
halo o pierwszej limuzyna czekaæ ma
wbitka na tylnie, w œrodku szampan na mnie czeka
jadê do studia, s³owa p³yn¹æ chc¹ jak rzeka
jeszcze wst¹piê do króla, ¿eby ka¿da dobra rura
mog³a ze mn¹ zabraæ siê, przecie¿ tego tylko chcê
gdyby wszystko tak nagle zmieni³o swoje barwy
zamiast do roboty co dzieñ koncert grany warty
wiêcej ni¿ rok roboty, co dzieñ zbija³ bym kokosy
na ulicy rozpozna³y by mnie m³okosy
ch³opaki ( co ) na co dzisiaj wam brakuje
teraz wszyscy ze mn¹, Wiœnia wieczór sponsoruje
i niczego nie ¿a³uje przecie¿ jutro znów zarobiê
( a rodzina twoja ca³a ? ) jak w dynastii by mieszka³a
tam na wzgórzu w Baranowie ta hawira wielka ca³a
do mnie tylko nale¿a³a
i baseny i d¿akuzi i do kosza boisko
wyobraŸ to sobie, gdyby siê zmieni³o wszystko..

¯yjê mi siê ciê¿ko
Nie staæ mnie na dom
Ty nad swym basenem
Wylegujesz siê

¯yjê mi siê ciê¿ko
Nie staæ mnie na dom
Ty nad swym basenem
Wylegujesz siê

Nie ma co gdybaæ, od tego chce siê rzygaæ
chcesz spe³niaæ marzenia ten tekst mo¿e ci siê przydaæ
po trupach nie warto u swoich spotkasz siê z pogard¹
przez ¿ycie iœæ twardo z konsekwencj¹ to warto
sobie wyznaczone cele, osi¹gaj jest ich wiele
wiadomo to od dawna k³ody k³aœæ bêd¹ skurwiele ( mmm )
Skurwiele k³ody bêd¹ k³aœæ
lecz nie pozwól na niej paœæ
jak siê potkniesz mo¿esz wstaæ
potem z takiego motywu siê nieraz bêdziesz œmiaæ
wa¿ne ¿eby brudy praæ, ¿eby cenê swoj¹ znaæ
chcesz zarobiæ to p³aæ
œciemniasz kurwa twoja maæ nie chcê kurwo ju¿ ciê znaæ
jak najdalej od gnoja
chcesz by by³o jak najlepiej tu pomo¿e silna wola
dbaj o swoje sprawy i nie pozwól siê zdo³owaæ
bo ka¿dy z nas do ¿ycia siê musia³ przygotowaæ
odpowiednio zahartowaæ, wtedy mo¿esz siê mocowaæ
dzieñ noc i znowu powrót, siedmiodniowy ko³owrót
ty godliwy bojów nie zabijesz ¿ycia smrodu
na razie po staremu raz jest lepiej a raz gorzej
sam dobrze wiesz ten kawa³ek pomóc mo¿e
prze¿yæ ci w hardcorze który nazywamy ¿yciem
pozytyw, myœlenie ci pozwoli na prze¿ycie
a co by by³o gdyby ? uton¹³ byœ w zachwycie
i potrzeby coraz wiêksze, ¿ycia ozdoby piêkniejsze
wszystkiego wiêcej, lepiej ale czy to najwa¿niejsze
pomyœl czy na pewno by³o by ¿ycie piêkniejsze?

¯yjê mi siê ciê¿ko
Nie staæ mnie na dom
Ty nad swym basenem
Wylegujesz siê

¯yjê mi siê ciê¿ko
Nie staæ mnie na dom
Ty nad swym basenem
Wylegujesz siê

Co byœ zrobi³ gdyby by³o jakbyœ sobie tego ¿yczy³
no co by by³o ?

Vídeo incorreto?