Umierasz gnoju, twój pieprzony czas siê koñczy
za chwile twa rodzina w bólu siê po³¹czy
przed przeznaczeniem nie uciekniesz o nie, o nie!

Prêdzej czy póŸniej œmieræ i tak dopadnie ciê
co czujesz i prze¿ywasz gdy twa szansa przepada
ostatni oddech zabiera ci œmieræ gdy do domu twego wpada
strata brata to coœ wiêcej ni¿ jebane nieszczêœcie
kostucha wyci¹ga swe ³upy i œmieje siê w podziêce
¿ujemy otoczenie podzia³ami i wojnami
nawzajem sobie kurwa ¿ycie odbiera³a
umrzeæ w strzelaninie to nie jest ¿aden wstyd
teraz le¿ysz w grobie i l¹dujesz wszystkich bit?
garstka piachu, ³zy i kilka wieñców
wszystko to dla ciebie, to jest prezent od szaleñców
którzy niestety wygarnêli w twoj¹ stronê
zostawi³eœ swego syna i zrozpaczon¹ ¿onê

Umierasz gnoju, twój pieprzony czas siê koñczy
za chwile twa rodzina w bólu siê po³¹czy
przed przeznaczeniem nie uciekniesz o nie, o nie!

Ta kurewska wspó³zale¿noœæ oraz chêæ dominacji
ka¿dy z giwer¹ próbuje broniæ swoich racji
strzelasz raz, drugi, trzeci, czwarty
twój wróg pada na ryj, skoñczy³y siê ¿arty
³eb przestrzelony, brzuch rozdarty od kul
stoisz nad ofiar¹ i wyszydzasz gnój
bezczeœcisz zw³oki, te pieprzon¹ kupê gówna
jesteœ w tym dobry, nikt nie mo¿e ci dorównaæ
to nie jest jak domino czy pieprzona gra w koœci
trzeba wiedzieæ co i jak gdy zabija siê goœci
ten Bia³as co oberwa³ nie wyli¿e siê ju¿ z ran
huj mu w dupê niech mu ziemia lekk¹ bêdzie
wkrótce na cmentarzu wiêcej cia³ przybêdzie

Umierasz gnoju, twój pieprzony czas siê koñczy
za chwile twa rodzina w bólu siê po³¹czy
przed przeznaczeniem nie uciekniesz o nie, o nie!

Nic ci nie zrobi¹ gdy nie maj¹ dowodów
skurwiele umieraj¹ przecie¿ z ró¿nych powodów
poci¹gasz za spust mówi¹c ¿egnaj skurwielu
zapewne w ten sposób zginie jeszcze wielu frajerów
morderstwo bez powodów to nas wszystkich intryguje
wystarczy, ¿e ciê ktoœ potr¹ci albo zignoruje
wtedy pada wyrok, ju¿ nie ¿yjesz Bia³asie
koñczysz swoje ¿ycie na tym œwiecie ty kutasie
zdychasz powoli i nic ju¿ nie czujesz
przypominasz sobie ¿ycie i powoli ¿a³ujesz
za takie b³êdy p³aci siê wysok¹ cenê
trafi³eœ do piek³a a marzy³eœ o niebie

Jeœli ktoœ wkurwia twój styl ¿ycia, sposób bycia
To ten ktoœ z broni¹ w rêku chce pozbawiæ ciebie ¿ycia
To on jest tw¹ wyroczni¹, jebanym fatum
Gdy zmieni zdanie i nie strzeli to podziêkuj mu za to

Umierasz gnoju, twój pieprzony czas siê koñczy
za chwile twa rodzina w bólu siê po³¹czy
przed przeznaczeniem nie uciekniesz o nie, o nie!