Uderzyæ mocno w twarz i wyrwaæ torebkê
pobiæ do nieprzytomnoœci by wezwano karetkê
zabraæ komuœ kasê i szybko siê zwin¹æ
wyzwaæ star¹ babê te pieprzon¹ repetê
czy jesteœ taki pod³y czy uderzy³byœ kobietê
dopaliæ gliniarza te jeban¹ kupê œcierwa
zabraæ mu broñ, strzelasz, czy oberwa³
wyjebaæ lepszy sprzêt to nie jest ¿aden problem
za sprzedane radia jeŸdzi³bym ju¿ oplem
ilu dokonasz jeszcze pod³oœci,
sk¹d ta nienawiœæ, te typowe rozdra¿nienie
dopadasz siê do dzieciaka i opró¿niasz mu kieszenie
jego lêk, p³acz, ca³kowite przera¿enie
k¹pletnie masz to w dupie, penetrujesz te kieszenie
ty razem bez bicia, bez pozbawienia ¿ycia
tak zarabiaj¹c trafisz kiedyœ do kicia

Przemoc kurwa przemoc to gówno jest w nas
w naszych cia³ach i umys³ach, uaktywnia siê co czas
Przemoc kurwa przemoc to gówno jest w nas
w naszych cia³ach i umys³ach, uaktywnia siê co czas

Co dziennie na ulicach widzê obrazy
przemoc, gwa³ty, zaciêty wyraz twarzy
narkotyki, samobójstwa, pobicia, wymuszenia
z dnia kurwa na dzieñ przepe³niaj¹ siê wiêzienia
z godziny na godzinê rodz¹ siê afery
politycy siê s¹dz¹, na ulicach znów giwery
ja nie chce tak umrzeæ, nie ma w tym mej winy
wiêc chroñcie przed nimi wasze rodziny
nienawiœæ i nêdza, stres, brak zrozumienia
prowadzi to wszystko w kierunku wyniszczenia
k³ótnie, rodziny i libacje do rana
coraz wiêcej przemocy mieœci siê w mieszkaniach
mam i ja takich znajomych co chlej¹ wóde
i pizgaj¹ swoje ¿ony, alkohol, narkotyki
potem ca³y miesi¹c szynki,
a dzieci wegetuj¹ prze¿ywaj¹c z g³odu mêki
Dzieciñstwo usnute g³odem i ³zami
jeden wilki kibel, nieszczêœcia chodz¹ parami

Przemoc kurwa przemoc to gówno jest w nas
w naszych cia³ach i umys³ach, uaktywnia siê co czas

Pieprzone zabójstwo pierdolona dzielnica
ta pieprzona rozrywka kurwa wszystkich tu zachwyca
pierdoloniête skurwiele z giwerami za pasem
wojuj¹ z ka¿dym kto oka¿e siê kutasem
zajebaæ w ³eb, wystrzeliæ kilka razy
to przecie¿ takie proste do tego nie trzeba urazy
zabiæ skurwiela bez ¿adnych odruchów cz³owieczeñstwa
tak to ty potrafisz, czynisz takie straszne kurestwa
nie musi byæ kurwa specjalnego powodu by
skurwiel ze swoim ¿yciem dokona³ rozwodu

Przemoc kurwa przemoc to gówno jest w nas
w naszych cia³ach i umys³ach, uaktywnia siê co czas

¯eby to ukoiæ, uœpiæ, roz³adowaæ
trzeba komuœ przyjebaæ, nó¿ w plecy wpakowaæ
najlepiej z boku byæ tego wszystkiego
bo jest to wielkie gówno, ¿e bóg
nie podarowa³ wszystkim równo.
telewizja jest brutalna, pokazujê nam jak ¿yæ
morderstwo za morderstwem, gwa³ty i rozboje
wychodzisz na ulice no i robisz jak te gnoje
co na filmie sensacyjnym wypruwaj¹ sobie flaki
naœladowców jest huja, nawet ma³e dzieciaki
przeklinaj¹, kradn¹ i rzucaj¹ kamieniami
potem s³yszysz wszêdzie, ¿e dzieci zabójcami
przemoc u nieletnich, Ÿle siê kurwa sprawy maj¹
zamiast do szko³y na juchte spierdalaj¹
zabawki ju¿ dawno zast¹pi³ alkohol do picia
tak pieprzona telewizja uczy kurwa dzieci ¿ycia
pokazuj¹ jak byæ z³ym, brutalnym i bezdusznym
zastanów siê skurwielu gdzie swe dziecko kurwa puszczasz
od ciebie zale¿y jak wychowasz skurwysyna
bo jeœli o to nie zadbasz bêdzie cierpia³a twoja rodzina
Je¿eli nasze s³owa przemyœla³eœ i stwierdzasz,
¿e s¹ g³upie, skurwia³y dupku oka¿esz siê pieprzonym durniem.

Przemoc kurwa przemoc to gówno jest w nas
w naszych cia³ach i umys³ach, uaktywnia siê co czas
Przemoc kurwa przemoc to gówno jest w nas
w naszych cia³ach i umys³ach, uaktywnia siê co czas
Przemoc kurwa przemoc to gówno jest w nas
w naszych cia³ach i umys³ach, uaktywnia siê co czas

Ju¿ dawno nie wsta³em tak wczeœnie, w³¹czy³em telewizor a tam pieprz¹ o przemocy, gwa³tach, pokazuj¹ te wszystkie miejsca, zacz¹³em siê zastanawiaæ chyba nie wiedz¹ albo maj¹ gdzieœ co wyrabia siê pod nosem.

Vídeo incorreto?