A teraz przed pañstwem czteroletni Stefan.

Tê pszczó³kê, któr¹ tu widzicie zowi¹ Maj¹. Wszyscy Maje znaj¹ i j¹ graj¹.
Maja daje tu i tam, no i syfa rozsiewa. Wiêc Guciu, jeœli bzykn¹æ bêdziesz chcia³ se Maje. Za³ó¿ szybko gumkê na sw¹ faje i uwa¿aj ¿eby ta gumka czasem nie pêk³a. Jak pêknie no to bêdzie trochê przewalone, bo syf zaraz przejdzie na tw¹ ¿onê, a jak ona dowie siê to wtedy, wtedy, wtedy, wtedy, wteeedy ona zabije ciê?

A teraz czado

Tê pszczó³kê, która tu widzicie zowi¹ Maj¹, (zowi¹ Maj¹). Wszyscy Maje znaj¹ i j¹ graj¹ (wszyscy graj¹). Maja daje tu i tam (tu i tam daje, tam i tu znowu daje). No i syfa rozsiewa, wiêc Guciu, jeœli bzykn¹æ bêdziesz chcia³ se Maje (dziœ wieczorem). Za³ó¿ gumkê na sw¹ faje (z muchomorem) i uwa¿aj ¿eby ta (¿eby ³ona) gumka czasem nie pêk³a. Jak pêknie no to bêdzie trochê przewalone (zabierz rowe), bo syf zaraz przejdzie na tw¹ ¿onê (³ola Boga), a jak ona dowie siê (dowie siê, siê dowie)to wtedy, wtedy, wtedy, wtedy, wteeeeeeedy ona zabije ciê?