Pozytyw, negatyw, dla tych czy dla tamtych
Proste dla kumatych, dla tych co znaj¹ klimaty
Pamiêtam, nie zapomnê lata 90-te
Gratki o œwiêtej wojnie, to czasy niespokojne
Brutalna konfrontacja zdobywanie sektora
To nie wyobraŸnia chora, horror jak z telewizora
Sobotniego wieczora, wrzawa znowu podniesiona
Taka droga obrana, chuligañska ods³ona
Dzielne ch³opaki, bo o nich tu mowa
Ka¿dy z nich spróbowa³ ¿ycia posmakowaæ
Nic uj¹æ nic dodaæ to stara historia
Wyjazdy, kobiety, ka¿dy lubi imprezowaæ
Sw¹ dru¿ynê dopingowaæ, non-stop rywalizowaæ
Z wrogim klubem sparowaæ, dobrze znokautowaæ
¯ycie nadal siê toczy tak jak u kimona zobacz
¯e ch³opaki z Arki nawzajem umi¹ siê szanowaæ
Niezliczone wyprawy na obce terytoria
Czy to wyprawa na kadrê, czy potyczka ligowa
Zawsze w honorowy sposób obecnoœæ zaznaczona
A w dzisiejszych czasach znacznie ranga podniesiona
Pytasz do czego zmierzam moment ju¿ wyjaœniam
¯e ch³opaków nasz³a nag³a transformacja
Pytasz jaka przemiana, co nie zauwa¿asz
A kto w lidze rugby na sportowo siê naparza
Wartoœciowa rzecz tak jak filmowy Oscar
Zdobycie wice mistrzostwa rugbistów walka ostra
Na szczyty ich wynios³a, atmosferê podnios³a
A ja dziêki tym faktom daje rymy na soundtrack
To nie dla s³abeuszy, rugby ka¿dego poruszy
Nie jednego og³uszy gdy trzeba zatrzymaæ
Obali przeciwnika, by kolejny mecz wygraæ
Taka twarda taktyka wszystkim nam mo¿e siê przydaæ

Chuligan, chuligan, to jest ch³opak który
Ch³opak który za swój klub odda bardzo wiele
Odda, bêdzie siê bi³ za ten klub
Je¿eli ktoœ bêdzie ubli¿a³ na ten klub
To on bêdzie siê za niego bi³
Bêdzie, bêdzie trwa³ przy nim zawsze
To s¹ chyba tacy najwierniejsi kibice
Którzy jak mówiê to s¹ elitarne grupy
To s¹ elitarne i takich prawdziwych chuliganów
To ja uwa¿am ¿e w Polsce mo¿na by³oby policzyæ na palcach
Dwóch r¹k grupy takie w Polsce
Bo s¹ to, s¹ to rzadkie rzeczy
Zazwyczaj s¹ to kibice którzy mieni¹ siê chuliganami
A w gruncie rzeczy s¹ zwyk³ymi szczurkami takimi
Którzy sobie je¿d¿¹ na jakieœ tam mecze
Pokrzycz¹ troszeczkê wezm¹ œmietnik wrzuc¹ do do sklepu
Przez szybê wystawow¹ i on i on i on i on uwa¿a siê za chuligana
A to jest, a to jest taki chuligan, który takich dziesiêciu chuliganów
Nas wysz³o dwóch i myœl¹, ¿e ciê¿ko by siê czuli na pewno
A prawdziwy chuligan na pewno, na pewno siê z tym nie obnosi
Idzie sobie bez szalika ubrany jak przeciêtny
Ka¿dy normalny cz³owiek nie rzuca siê w oczy na pewno
Chodzi, t³ucze no i tak to wygl¹da

Znam ekscesy stadionowe
Wszystkie te miejsca okropnych wojen
Pamiêtam co by³o du¿o adrenaliny
Ch³opak co ma du¿o si³y wiele z³ego, bójki by³y
Puchar polski liga mistrzów seria zdarzeñ na wyjeŸdzie
Spróbuj wysiedzieæ na krzeœle, bo ostro teraz bêdzie
Zerwaæ wrogie barwy z p³otu sieæ upadków i wzlotów
Wyrwaæ pi³kê w tym t³oku dobiec tam gdzie kumpel gotów
Na przyjêcie podania, przecie¿ nikt tu nie nawala
Wymin¹æ przeciwnika, w³asnym cia³em siê os³aniaæ
Tak to wygl¹da to mo¿liwoœæ wygrania
To mo¿liwoœæ wygrania, to mo¿liwoœæ wygrania
Bo to jest brutalna gra dla twardych zawodników
Oni wiedz¹ czego chc¹, zdecydowani na wszystko
By osi¹gn¹æ swój cel, który jest ju¿ tak blisko
Ch³opak pokazuje mêstwo, liczy siê ka¿de zwyciêstwo
Za cenê sukcesu on odda królestwo
Roz³adowaæ emocje i w koñcówce przyœpieszyæ
Przewa¿yæ szalê i z sukcesów siê cieszyæ
Dziœ na sportowo, z szacunkiem dla rywali
W rugby siê gra, rugby siê chwali

Pytasz jaka przemiana, co nie zauwa¿asz
A kto w lidze rugby na sportowo siê naparza
Co nie zauwa¿asz, pytasz jaka przemiana
A kto po boisku za pi³k¹ gania

Pytasz jaka przemiana, co nie zauwa¿asz
A kto w lidze rugby na sportowo siê naparza
Co nie zauwa¿asz, pytasz jaka przemiana
A kto po boisku za pi³k¹ gania

Pytasz jaka przemiana, co nie zauwa¿asz
A kto w lidze rugby na sportowo siê naparza
Co nie zauwa¿asz, pytasz jaka przemiana
A kto po boisku za pi³k¹ gania