Wspomnieniom nigdy precz Staszica Story wstecz
Jeszcze trzy lata temu myœla³eœ o mnie leszcz
Rychu mówi jak jest sk¹d jest o tym ten tekst
A jak by³o dobrze wiesz Staszica Story bierz (wiesz)

Nie w tempie szaleñczym chocia¿ z nêdzy do pieniêdzy
To nie trwa³o to chwilê niczym kinowy seans
D³uga wyboista droga po sztukê nie na pokaz
Rychu Peja w trzecim roku nowej ery bêd¹c szczery
Prawda o samym sobie i o ¿yciu do cholery
Tyle rzeczy i zdarzeñ schwytanych straconych marzeñ
Tyle chwil i skojarzeñ próbek myœli ofiarze
Zbrodni i karze monotonna egzystencja
Herosi z okolicy z którymi mam przymierza
Ju¿ wiesz do czego zmierzam nie zwyk³y bieg wydarzeñ
Ja grom nie liczê sparzeñ jestem Rychu nadal marzê
Jak na schodach u szewca Rychu ulicy piewca
Wali z kilem morderca i czêstuje ludzi hajem
Robiæ rap z jajem freestyle'owaæ nie przestajê
Kolejny dzieñ nad ranem biedny czas lecz serce radê
Bo z ka¿dym darmozjadem Rychu dzieli³ niedolê
Pierdoliæ niewolê sami stworzyliœmy getto
Tubylcy ich piek³o tu zdarzy³o siê nie jedno
Turyœci nie wskazani bez mapy zagubieni
Gdybyœcie wiedzieli ilu tu walecznych ludzi
Nie raz nudy nikt nie nudzi te obchody po dzielnicy
Jak ja, Wrosz i nêdznicy nawi¹zujê do przesz³oœci
Do ¿ycia w skromnoœci do przynale¿noœci
Wszech ogarniaj¹cej z³oœci która pozbawia radoœci
Ma³y dzieciak pod piwoszem zbiera³ grosze na s³odycze
Nie udajê, ¿e nie widzê, nie udajê, ¿e nie s³yszê
Ledwo dyszê, ale mam coœ tylko nie wydaj na browar
¯eby z fajk¹ siê ma³olat po k¹tach nie chowa³
I nie próbuj gadaæ kumplom ,¿e mam przy sobie towar
Pod sklep podbijam (ziomal) tu ka¿dy mnie kojarzy
Widok znajomych twarzy z moich zrujnowanych okien
Dziœ sklep ju¿ nie istnieje tak samo jak me lokum
Z boku obserwujê zmiany nieco pod³amany
Gdzie na lepsze pytam z administracji chamy
Co drugi rdzenny cz³owiek zosta³ wyeksmitowany
Pozostali nieliczni sprawiedliwoœæ spo³eczna
Mega kurwa ciota Wies³awa Magnuszewska
Znasz mnie od dziecka lecz uwa¿aj przyjdzie kreska
Ile razy mnie sprzeda³a twa rodzina kurewska
Na psach w prokuraturze skurwysynu jesteœ tchórzem
Robi³eœ po gaciach sam na sam w zniszczonej bramie
Ja mam ulicy znamiê, a ty kurwo masz przesrane
Skoñczysz jak zdrajca nie jak mêczennik na krzy¿u
Ty gnij na Staszica ja zamieszkam w Pary¿u
I ¿yczê wszystkim bliskim którzy z³apali odciski
By wyrwali siê z siedliska biedoty i zgnilizny
Pozdrawiam znane gêby ja nad morzem œródziemnym
Tego ¿yczê ka¿demu, by powiedzia³ stop nêdzy
Tego ¿yczê ka¿demu, tego chcê niczego wiêcej

Wspomnieniom nigdy precz Staszica Story wstecz
Jeszcze trzy lata temu myœla³eœ o mnie leszcz
Rychu mówi jak jest sk¹d jest o tym ten tekst
A jak by³o dobrze wiesz Staszica Story bierz (wiesz)

Wspomnieniom nigdy precz Staszica Story wstecz
Jeszcze trzy lata temu myœla³eœ o mnie leszcz
Rychu mówi jak jest sk¹d jest o tym ten tekst
A jak by³o dobrze wiesz Staszica Story bierz (wiesz)

I jeszcze tu wrócê bêdzie cash kupie m¹ dzielnie
Jak master z no limit Rychu post¹pi dzielnie
Nie zabronisz mi marzyæ o was myœlê codziennie
Siedz¹c z wiks¹ na alejce odwiedzam jedno miejsce
Chc¹c wykazaæ siê gestem dla was to jest wa¿ne
Ws³uchujecie siê we w³asne ¿ycie, ¿ycie w³aœnie
Mój zapa³ nie zgaœnie nikt nie ma do mnie ¿alu
¯e nie ma mnie na balu, ¿e teraz na legalu
¯e czasu za ma³o nie jestem sta³ym elementem
Jak przy nie zmienia siê nic by³em JE Rezydentem
Dobrze wiesz ¿e nie uciek³em musia³em znaleŸæ dom
Zbudowaæ dla kobiety i rodziny mocny schron
Pe nie gówniany dom raczej z³ote dziecko szczêœcia
Co z nie szczêœcia czyni dobro i nadzieje daje
Wiesz jak kawa³ki to tracki obserwujesz mnie jak ¿yjê
Patrz nie uty³em z³otem siê nie obwiesi³em
(Mam auto kurwa) je¿d¿ê autem jak zamówiê
Tygodniowo na taryfy spokojnie wydam stówê
Nie po³ówê jak kiedyœ wchodzê witaj¹ zgredy
Pe dorzuca monety, bo tak musi byæ niestety
Mam priorytety wady i zalety te¿ wiesz dobrze wiesz
Rychu Peja alians weŸ cash, bierz co chcesz, weŸ
Jestem ¿ywym dowodem, ¿e mo¿esz jeœli chcesz
Wiêc obudŸ siê wstawaj bêdê krzycza³ jak Danzel
It's working to dzia³a, w³¹cz sprzêt, a przybêdê

Wspomnieniom nigdy precz Staszica Story wstecz
Jeszcze trzy lata temu myœla³eœ o mnie leszcz
Rychu mówi jak jest sk¹d jest o tym ten tekst
A jak by³o dobrze wiesz Staszica Story bierz (wiesz)

Wspomnieniom nigdy precz Staszica Story wstecz
Jeszcze trzy lata temu myœla³eœ o mnie leszcz
Rychu mówi jak jest sk¹d jest o tym ten tekst
A jak by³o dobrze wiesz Staszica Story bierz (wiesz)

Vídeo incorreto?