Ju¿ wystartowa³em, teraz siê ju¿ nie zatrzymam
Platyna- nie odzwierciedla mych zarobków, o których marzysz kotku
wiem gotuje Ci siê w œrodku
Na tych samych P ulicach Staszica na Je¿ycach
Lec¹ dlej osiedla , okolica , w której mieszkam
Z tym samym dylematem, jakby brak³o mi powietrza
o wolnoœc wlaczê streszczam, rzeczywisty klimat, wierzê, przekazuje je w te miejsca, wysy³am komunikat, na alejkach i chodnikach m³odzie¿ zyje klimat chwyta, muzy s³ucha s³ucha s³ucha , to ich trzyma przy nadzieji, chc¹ ¿ebyœ ich zobaczy³ i ¿ebyœcie wiedzieli pod koœcio³em przy niedzieli kontrast statecznych rodzin kontra m³odzi, ³ysi, g³odni, tak wystaj¹ tu od godzin. Tu nie jeden przechodzieñ ¿yje z m³odzie¿¹ w zgodzie. Sam przeszed³ nie jedno, bo wie co to piek³o, bêd¹c m³odym nie ma lekko, ale to najlepszy czas jest. JA to widzê, opisujê , ca³y czas jestem z mym miastem... ca³y czas jestem z mym miastem ...ca³y czas jestem z mym miastem.

Ref.:
Ca³y czas z miastem w mieœcie na ulicach na dzielnicach, tu ¿yjê zakotwiczam b³êdy, grzechy swe rozliczam,nie pouczam dajê wiarê i nadziejê wam na sta³e, nie jestem PB i niech tak ju¿ zostanie
Ca³y czas z miastem w mieœcie na ulicach na dzielnicach, tu ¿yjê zakotwiczam b³êdy, grzechy swe rozliczam,nie pouczam dajê wiarê i nadziejê wam na sta³e, nie jestem PB i niech tak ju¿ zostanie

Masz jeszcze czas, niewiele, ale masz [ ? ] procedury znasz, przed kamer¹ chowasz twarz,bycie anonimowym nie przychodzi mi do g³owy z losem pogodzonym [ ? ] lecz publicznie, mimo to nie na sprzeda¿, pomyœlisz tak, to przegrasz. Wci¹¿ pytasz mnie o miejsca , które widzisz na klipach, czy Peja jest naprawdê czy to sfilmowana lipa, czy twardziel czy pipa, ka¿dy jeden z was pyta. Prawda p³ynie po chodnikach,szmer ulic mego miasta, dobrze znany mi jêzyk, sytuacje mam zaszczepki, przy uzale¿nieniu jêki szybko odpad³bym w przedbiegach, a gdy taœma na rozbiegu ci oznajmia pierwsze takty, to wiesz to jest Rychu, ze skoñczy³y siê ¿arty i ¿e Peja uparty w zaparte, rzadko z fartem, nie mam si³y walczyæ z œwiatem, choæ nisko nie upad³em, nie mam si³y walczyæ z œwiatem, nie da³em sie namierzyæ to widzê jak ubywa to [ ? ] ¿o³nierzy, a gdy wy¿ej chce przymierzyæ w drodze po dalsze sukcesy, to pojawi¹ siê problemy. Sk¹d to znamy? Sk¹d to wiemy?Wszechobecne kurwy hieny, choæ pogramy, handlujemy tenat -doœæ jebanej œciemy, bo show biznes to œciema i nie zrobi pani Latkowska z Peji Eminema, przez toksyczne znajomoœci niska samoocena, b³¹d pope³niæ rzecz¹ ludzk¹, nie potrzebny jak ten ludzki, przyczyna siê przyczyni, masz niepo¿¹dane skutki, wtedy bêdzie za póŸno, marny los zbiera swe ¿niwo, a Ty siê spojrzysz krzywom, znowu siê nie poszczêœci³o, moja muza w mym mieœcie jak dla zdechlaka [ ? ] moja muza w mym mieœcie jak dla zdechlaka paliwo, jak transfuzja dla chorego, psychotropsychicznego.Bloki kamienice, okolice , tu kotwiczê. Dziœ uciekam jutro wrócê , jeszcze o mnie us³yszycie...dziœ uciekam, jutro wrócê , jeszcze o mnie us³yszycie.

Ref.:
Ca³y czas z miastem w mieœcie na ulicach na dzielnicach, tu ¿yjê zakotwiczam b³êdy, grzechy swe rozliczam,nie pouczam dajê wiarê i nadziejê wam na sta³e, nie jestem PB i niech tak ju¿ zostanie
Ca³y czas z miastem w mieœcie na ulicach na dzielnicach, tu ¿yjê zakotwiczam b³êdy, grzechy swe rozliczam,nie pouczam dajê wiarê i nadziejê wam na sta³e, nie jestem PB i niech tak ju¿ zostanie

ulicy prawdziwy g³os...

Vídeo incorreto?