Pan Piotr
mo¿esz sprawdziæ mój s³uch
a to s¹ ludzie … yyy … z ¿elaza s¹

Peja
tekst jest wielki zapnij pasy zapnij szelki
atak z pierwszej linii frontu wiadomoœci z pierwszej rêki
co robiê, jak ¿yjê czym w ogolê siê zajmujê
bity sk³adam, rymy pisze i scratch'owaæ próbujê
na taniec ju¿ za póŸno elastycznoœæ przesz³a w pró¿noœæ
malowaæ nie potrafiê zostawiam fach wprawionej grabie
na desce nie je¿d¿ê tego brakowa³o jeszcze
nie czuje po prostu zwi¹zku, rozjebany nie jestem
lubiê basket, zimne piwo dobre igraszki z dziewczyn¹
sam siê ¿ywiê i ubieram i przez ¿ycie idê ¿ywo
czasem ¿wawo lub niemrawo trudno nieraz dobr¹ wpraw¹
sprostaæ wszystkim wymaganiom wyzwaniom oczekiwaniom
zmierzyæ si³y przeciw zdaniom tak te niepisane prawo
znasz zasady jeœli nie znasz nie dasz rady boœ za s³aby
ulica ciê zniszczy wiêc siê nie pchaj boœ za czysty
zostañ w domu, nie udawaj, stamt¹d w polo sobie zagraj
trunki odstaw, szukaj podstaw, poznaj ¿ycie potem sprostaj
lepiej zostañ siebie poznaj odrób lekcje wróæ do postaw
nie udawaj, g³owê zbadaj, sprawdŸ technikê potem gadaj
opowiadam to do ciebie nie bierz tego jak obelgê
odnajdŸ siebie ¿e ciê jebie prawda kluje meczy ciebie
miêkkie serce jest w rozterce mo¿e p³yt wykupiæ wiêcej
pusta g³owa pe³en portfel oto opcja na ten problem
hip-hopowcem owszem, owszem w jeden sezon bêdziesz goœciem
tylko kasa nie za³atwi lat rozwoju œwiadomoœci
tekst przypierdalanka kreci siê jak ta skakanka
póki krêcê wynik dobry to nie horror w stylu kobry
w tym regionie póki jestem nie przeskoczysz mej osoby
s³owa lec¹ w ca³oœæ sklec¹ jedno gówno które równo
poprowadzê dalej sam nagram powielê wydam
z baga¿nika w samochodzie nak³ad sprzedam ¿yj¹c w zgodzie
z samym sob¹ z m¹ osob¹ demo robiê Decks pomo¿e
z regulacja mnie wspomo¿e przecie¿ lepiej byæ nie mo¿e
typowa zawierucha wci¹¿ przykuci do ³añcucha
nie ma kasy na frykasy dobry stó³ mikser znaczy
¿eby stworzyæ super klimat, ¿eby rozjebaæ s³uchaczy
co to znaczy no po prostu spó³ka producenckich wniosków
ca³y klik dj Decks trudny dzieciak ju¿ tu jest
forma ¿ywa stary bywaj robiê swoje nikt nie trzyma
zachodnia czêœæ polski reprezentuje swój klimat

[to zachodnia czêœæ Polski, wiêc wyci¹gnij sobie wnioski
ten bit nowatorki to hip-hop mistrzowski] (x2)

to zachodnia czêœæ Polskiiii.. (x3)

Vídeo incorreto?