Udaje siê do kiosku i kupujê gazetê.
Tu¿ za mn¹ widzê zrozpaczon¹ kobietê.
Tak to ten artyku³, ja równie¿ go czyta³em.
Widz¹c jej ³zy chcia³em podejœæ, zapyta³em.
Co bardzo j¹ bola³o, po czêœci siê zwierzy³a.
Ch³opcze moja córka, przedwczoraj jeszcze ¿y³a.
Zabili ja Ÿli ludzie, popierdolone œmiecie.
Nie ma kurwa, nie ma sprawiedliwoœci na tym œwiecie.
Takie zdarzenia to niestety codziennoϾ.
Gdy kobieta spaceruj¹c napotyka ciemnoœæ.
Napewno sie boi, lecz idzie dalej.
Nie mo¿e przewidzieæ, ¿e coœ z³ego jej sie stanie.
Czy w³aœnie po to, ¿yæ jej przychodzi,
By bi³ j¹ i gwa³ci³ wieczorny przechodzieñ?

Zwyk³a codziennoœæ, zwyczjana znieczulica.
Nikogo nie obchodzi dzisiaj krew na ulicach.
Zwyk³a codziennoœæ to ju¿ spo³eczeñstwo nudzi.
Nikogo nie obchodzi los zabitych ludzi./ X2

Œwiat jest skurwysyñski i pe³en przemocy.
Spróbuj siê wybraæ gdzie kolwiek, kurwa w nocy.
Ktoœ mo¿e Cie zaczepiæ, o byle co poprosiæ.
By po chwili Cie ograbiæ, lepiej sie wynosiæ.
Niektórzy robi¹ Ÿle, nie lubi¹ du¿o gadaæ.
Ktoœ Cie mo¿e poturbowaæ, wiêc nie próbuj tu rozmawiaæ.
Czêsto zdarzaj¹ sie tu bardzo dziwne rzeczy.
Trudno o tym mówiæ, jeszcze trudniej jest zaprzeczyæ.

Zwyk³a codziennoœæ, zwyczajna znieczulica.
Nikogo nie obchodzi dzisiaj krew na ulicach.
Zwyk³a codziennoœæ toju¿ spo³eczeñstwo nudzi.
Nikogo nie obchodzi los zabitych ludzi./ X2

Z³owrogie nastawienie, do ludzi, otoczenia
Jest na porzadku dziennym, naprawde nie wiem co to zmienia.
Ile na codzieñ pope³nia siê wykroczeñ?
Kradzie¿y, gwa³tów i rozbojów z no¿em?
Statystyka nie k³amie, chyba nikt jej nie zawyrza.
le siê dzieje w pañstwie Polskim i nikomu to nie sprzyja.
Nie chce naprawde, by by³o tak w przysz³oœci.
¯eby równie¿ moje dzieci ¿y³y w zwyk³ej codziennoœci.
Zwyk³¹ przestêpczoœæ, zwyczjane zabójstwa.
A polityk uspokaja zamykaj¹c k³amstwem usta.
Chcia³bym, tylko wiedzieæ ile trwaæ bêd¹ te k³amstwa.
¯e panuj¹ nad ca³oœci¹, ¿e przestêpczoœæ nie wzrasta.
Przepe³nione wiêzienia, wykrywalnoœæ bardzo dobra.
Resocjalizacja w wiêzieniach to rzecz dzisiaj bardzo modna.
Prrzecie¿ nikt nie pomaga, tym co raz zb³¹dzili.
Nikt nie wskarze dobrej dorgi, nikt sie kurwa nie wysili.
Programy, akcje fantastyczne odrzuty.
Czym siê zajmuje dzisiejszy polityk?
Gdyby by³o dobrze, panowa³a by charmonia.
Lecz ¿yjemy w chaosie, w którym idzie, tylko skonaæ.
Zwyk³a codziennoœæ, cyzli zwyk³a zmieczylica.
Powoduje, ¿e m³odzierz prostestuje na ulicach.

Zwyk³a codziennoœæ, zwyczajna znieczulica.
Nikogo nie obchodzi dzisiaj krew na ulicach.
Zwyk³a codziennoœæ toju¿ spo³eczeñstwo nudzi.
Nikogo nie obchodzi los zabitych ludzi./ X2

Kryminalny œciek, gloryfikacja zbrodni.
PrzeraŸliwe wrzaski, znów zakrwawiony chodnik.
Stop dla prszemocy, tak dalej ¿yæ nie mo¿na.
Ja popieram m³odych ludzi, by przestêpczoœæ znów nie wzros³a.
Brutalnoœc, bezwzglêdnoœæ, wynaturzenie.
Sk¹d siê to bierze, gdzie tego korzenie.

Kurwa stop,po chuj siê mêczymy. Przeciez i tak wszyscy maj¹ to w dupie. Kurwa ten przekaz jest i tak, kurwa chuja warty i nie wa¿ny. Nic sie nie da zmieniæ, kurwa,próbujemy coœ zmieniæ, próbujemy kurwa coœ zmieniæ,próbujemy coœ zmieniæ...
Coœ czego siê kurwa nie da zmieniæ...jeba³ pies.