Nama om vishnu-padaya
Krishna-presthaya bhu-tale
Srlmate bhaktivedanta-svamin iti namine

Nama om vishnu-padaya
Krishna-presthaya bhu-tale
Srlmate bhaktivedanta-svamin iti namine

Namas te sarasvaste deve
Gaura-vani-pracharine
Nirvishesha-shunyavadi-
Paschatya-desha-tarine

Namas te sarasvaste deve
Gaura-vani-pracharine
Nirvishesha-shunyavadi-
Paschatya-desha-tarine

Nama om vishnu-padaya
Krishna-presthaya bhu-tale
Srlmate bhaktivedanta-svamin iti namine

Nama om vishnu-padaya
Krishna-presthaya bhu-tale
Srlmate bhaktivedanta-svamin iti namine

Namas te sarasvaste deve
Gaura-vani-pracharine
Nirvishesha-shunyavadi-
Paschatya-desha-tarine

Namas te sarasvaste deve
Gaura-vani-pracharine
Nirvishesha-shunyavadi-
Paschatya-desha-tarine

Vídeo incorreto?