America. Hey, I'm ashamed of it
America. Hey, I'm ashamed of it
America. Hey, I'm ashamed of it
America. Hey, I'm ashamed

America. Hey, I'm ashamed of it
America. Hey, I'm ashamed of it
America. Hey, I'm ashamed of it
America. Hey, I'm ashamed

God bless me

Vídeo incorreto?