I siiguee siiendoo el autentiico ..
Tamboo tamboo! tamboo!.
Cumbiia.
Cumbiiaa
Ujii ujii ujii!..

• jamass imagiinee qee llegariia sttee diiaa..
Hoii me gustariia yoo tdaaa mii viidaa..
X amartee ii x hablartee otraa ves..
Proo qe diiablos yaa perdii tohh mii tiiempoo..
Ii x miis errores ahora sttoii sufriiendoo..
Qisiieraa regreesarr..

Peroo antes de andarr..
Ii saliir de tuu viida..
Ii andar soloo!..
Haii..
Qisiieraa llorar..
Ii sacarmee de andntroo tuus bsos ..
Tuu cuuerpooo..

Antees..
Dee olviidar..
Qiisiieraa llorartee ..
Unaa ves mas ..
Ii sonhartee..

Antees..
El liibroo cerrar..
Qiisiieraa cntartee..
Qee noo mee gustoo..
Su fiinal..
Antes..

Jamas imagiinee ..
Qee llegariiaa a perdertee..
Ii aa sentiirmee taan seguroo de tenertee..
Qe no ves mii viidaa..
Qe noo fuee asii..
Proo qe diiaablos..
Yaa perdii tohh mii tiiempoo..
Ii x miis erroress ahora sttoii sufriiendoo..
Qiisiieraa regresarr..

Proo antes de andarr ii saliir de tuu viidaa..
Ii andar sooloo..
Haii ..
Qiisiieraa llorar..
Ii sacarmee de adntroo tuss bsoss tuu cuuerpoo..

Antess ..
D olviidar..
Qisiieraa llorartee unaa vess mas ii sonhartee..
Antes..
El liibroo cerrar..
Qiisiieraa cntartee..
Qee no mee gustoo..
Suu fiinaal..

Antess..
Antess..
Antess..
L))

Vídeo incorreto?