Chanson d'amour, ra da da da da, play encore.
Here in my heart, ra da da da da, more and more.

Chanson d'amour, ra da da da da, je t'adore.
Each time I hear, ra da da da da, Chanson, chanson, d'amour.

[Sax solo]
Ra da da da da
[Sax solo]
Ra da da da da

Chanson d'amour, ra da da da da, je t'adore.
Each time I hear, ra da da da da, Chanson, chanson, d'amour.

Every time I hear
Chanson, chanson, d'amour.

Vídeo incorreto?