20. Julia
21. Mary Says
28. W H Y
36. Ni He Wo
37. Wei Yi
56. Piano Man
69. Rang Kai
74. Don't Lie
79. Ge Er Men
82. Follow Me
93. Brothers
96. Xin Tiao
102. Big Time
109. Come Here
114. Chrome
116. Someday
120. It Was You
121. Scream
123. Come Home
126. I'm Tryin
129. Mei
130. More
133. Jiao Ben
134. Stand Up