Hj: oh! nuh heh eh mo deun kuhl na neun dahlm koh ship uts suh

Han ob shi kee deoh haet ji mahn (don't go away)
Ha ji mahn na eh gaen dahn ji ba raem ee ut goh
Nae gyut ae mo du ga dduh nat suh.

Wh: ee sae sahng ee nuh moo heem kyuh wuh du
Noon eul mo du gah gahm ah buh li lyuh
Ha go eet nah nahn ee sae sahng aeh mo deun guhl uh doom euh roh

Gin uh doom euh roh ba ra boh goh eet suh

Ty: moh deun guht seul we hae suh
Nahn oh jik sah ra nahm ki we hae suh
Geu ruk gae mo deun gut nuh ae wah dah leun
Nah neun ga seum sog ae mohm bu lim ae ji chin everyday (hahng
Sahng)

Jw: nah ae gaen nuh hae ae da leun shi seun kwah pyun kyun eu
Roh
Nah reul bah rah boh goh kwahn shim jo cha uhb neun
Sah rahm deul sohg ae weloh ee hohl loh sah rah ga goj eet go
Keu rae doh nae gah sah rah ga neun guhn
Nae ga sah rah gahl su eet neun guhn
Nae gah seum sohg ae sah rah eet neun hwe mahng kwah
Sa rahng ee sa rahng ee eet gi ae

Oo ree ga seum sohg ae boh yuh juh yah hae (boh yuh juh yah hae)

Eet goh sah rah gah dun sa rahng eet seum eul (sa rahng ee eet
Suht seum eul)
Jo chi guh nah sseu reuh ji ji ahn doh rohg (nuh~)
Hah nah daeh uh oo ree sahl gaet suh

Hj: nah nah ee sae sahng ae suh
Sa rahng uhb shi nah reuhl ee ruh buhn reen nah
Nah nah geuh toh rohg hahn uhb shi heem gyuh whuh haet nah

Wh: nuh we ae suh
Nae gae suh mo deun gut

Jw: kuh jyuh buh reen mah eum kwah jjit kyuh jin mah eum kwah
Mo deun guht shi nah nah roh
Een hae saeng gin guh rah mid eul gae

Wh: nuh we ae suh
Nae gae suh moh deun guhl

Ty: keep your game tight, for you right
Nae gah don't you wanna fight back!

Kt: naeh gah sahl su eet neun geuh nahl ee oh gi reul
Hohl loh waeh rohb ji ahn gae
Nuh hae ae sa rahng kwah nuh hae ae mi deum eu roh
Oo ree gah sahl su eet gae~

Ji chi guh nah sseu reuh ji ji ahn doh rohg
Hah nah daeh uh oo ree sahl gaet suh

Vídeo incorreto?