Shuuv Israel
shemah Israel
Hagoym korym bekol rrazak lAdonay
Re´e hu barrar bekha
vehekim Davi
Shele´lamdeha nitsarr hamon kravot betivah

Beharey Golam
Im tabit balev
Yehoshua bamabat heatsuv
Hu hidrih otkha bamakom
hazeh Heyhan tikvatekha? Heikan shlomkha?

Shuuv Israel
labrit ha´atikah
k´ra Israel beholmeodkha
Ky ló iaskir beyad tsarim
Be´El tasseh hail
mi hamohu baelim
Ky ein kaEL Yeshurum
Im tikra leshalom
Elohim hu ienaquem

Vídeo incorreto?