om bhur bhuvah svha
tat savitur varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah prachodayat

Vídeo incorreto?