Gopala, Gopala
Deva ki ananda na gopala
Gopala, Gopala
Deva ki ananda na gopala
Deva ki ananda na gopala
Deva ki ananda na gopala
Deva ki ananda na gopala
Deva ki ananda na gopala
Gopala, Gopala

Vídeo incorreto?