Brahmanandam
Parama sukhadam
Kevalam gyana murtim
Dwadwa titam
Gagana sadrisham
Tattwa Masyadi lakshyam
Ekam nityam vimalam achalam
Sarvadhi sakshi bhutam
Bhava titam triguna rahitam
Sadgurum tam namami

Vídeo incorreto?