NgiyamuzwauMsindisi
Engibiza ngimlandela
Ethi ungamlezo Iwakhe
Ngiluphathe ngimlandele

Chorus
Laphengiholela khona
Laphengiholela khona
Laphengiholela khona
Ngomsa wakhe ngomlandela

Ngomlandela eGetsemane
Ngomlandela ekubhinqweni
Nase kudelelweni
Ngomsa sakhe ngomlandela